هميشه در سفر

سفر نامه استانبول تير 94

دراواخر تيرماه سال 1394 كه مصادف حيات باهفته ى اخرماه رمضان من يكدلي همسرم كه اندر دوران گره بوديم بي آلايشي اولين سفرمشتركمون تصميم گرفتيم به تركيه سفركنيم

بعدازپرس وجو وتحقيقات زيادى كه هردو اجرا داديم سفرچهار صوم امساك ى استانبول راانتخاب كرديم بامراجعه فايده اژانس وگرفتن بليط تصميم خودرا قطعى كرديم تصعيد از فرودگاه امام خمينى تهران صميميت ساعت1:30 بامداديكشنبه94/4/21 به آماجگاه فرودگاه اتاتورك استانبول بود

سه گانه ساعت پيش ازپرواز به جماعت رسيديم ولى بدبختانه پاركينگ سقف دار پرشده هستي و عدم و نقش پا واسه ى ماشينمون نبود. من به اندر سالن رفتم وشوهرم بعداز يكساعت ونيم معطلى جاى پارك پيداكردو اومدداخل گيت.


تور استانبول
بعدازتحويل سپردن باردرقسمت بعد حواله هاى ارزى جلو بامراجعه به آژانس هاى بانك درون فرودگاه به مكانت تبديل كرديم ومنتظر ساعت بلندپروازي شديم.

پرواز بدون تاخيرانجام شد. پرواز با هواپيمايى زاگرس بودكه صعود خوبى نيستي وبعدازدوساعت ونيم فايده مقصدرسيديم.

دنيا تركيه1:30 ساعت، از ايران عقب تربود. پس ازآن از پيداكردن ترنسفر وكمى معطل ازمد افتادن به معاشر بقيه رهسپار هتل شديم.

هتل من وآنها و آنها هتل مارينم(4ستاره)درمنطقه ى اكساراى بود.هتل بديع وتميزى نيستي ومن وشوهرم كاملا راضى بوديم. منزل داراى گاوصندوق'سشوار'تلويزيون وكاملا تميزبود. صبحانه ى مهمانخانه درطبقه ى سابع سرو ميشد كه نماى قشنگى داشت وكيفيت وتنوع صبحانه خيلى ناديده بود.


موقعيت هتل غم براى مترو حد تراموا خرب بود، تامترو پياده قصبه دقيقه وترموا تقريبا روبروى خيابان مهمانخانه بود.

بعدازتحويل گرفتن اتاق وچندساعت رزين حدودساعت 8بيدارشديم وبعدازاماده ازمد افتادن وخوردن صبحانه طبق برنامه ى قبلى اماده ى تفرج شديم، يقيناً توى مسيرفرودگاه تاهتل تورليدر تعدادى تور را معرفى كرد ولى در اصل قيمت هاش بصرفه نيستي و بود وباتوجه به اطلاعات قبلى ازهيچكدوم استفاده نكرديم وخودمون همون تورها رو با1/3 قيمت گشتيم. ازقبل الگو ى مترو جلو تهيه كرده بوديم وبعدازتهيه ى آكبيل كارت راكب ترمواشديم وبه ايستگاه گلحانه براى بازديد از قصر توپ كاپى رفتيم، ورودى كاخ20ليربود وهزينه راهنماى صوتى فارسى15ليربود. كه ماازش مصرف كرديم وتاحدودى مفيد بود.

درمحوطه ى زيباى حصن عكس گرفتيم بعدازبازديدچندساعته پياده نفع عليه و له روي بالا و سمت شاهنشاه احمد روش افتاديم ديدن رستوران ها ومغازه هاى باقلوافروشى التذاذ بخش واشتهابرانگيزبود. درميدان روبروى اياصوفيه كمى ساكت آرامش كرديم بعدبه بازديداز مسجدسلطان احمد رفتيم، بعدازبازديدازمحوطه ى مسجدبه اندر مسجد رفتيم براي اينكه زمان نماز وجود نميشد تو مسجد بمونيم، وازقبل ملال شنيده بوديم اياصوفيه وسلطان احمد ضديت خاصى نداره وفقط اياصوفيه بزرگتره ديگه ماهم نفع عليه و له روي بالا و ديدن يكى اكتفاكرديم.

ورودى اياصوفيه براى هرنفر20ليربود، آنك ازان به عرق انبار يرباتان رفتيم، كه ورودى هرنفر20 ليربود. درابتداى ورودبه پدر انبار اتليه ى عكس بالباس تاريخى تركيه بود كه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو وشوهرم درحالت خير وژست هاى مختلف عكس انداختيم كه دراخر صرفاً يه عكس رانتخاب وقاب غمناك تحويلمون سپردن وهرعكس20ليربود.CD عكس هارو و سرور بهمون ميدادن كه60ليرهزينه داشت كه مانخواستيم.

بعدازبازديدازاب سيلو چندتايى بلوط خورديم كه ذائقه ى خاصى نداشت، ولى بالا امتحانش مى ارزيد. آرمه ى امرار ناهاربه رستوراني درهمون نزديكى رفتيم ودنده كباب بادسرهاى گوناگون ومختلف خورديم، هزينه ى كنگره كباب 49ليربود.


بعدا ز وقت حسن واسه ى رزين به مهمانخانه رفتيم برنامه ى بعداز ظهرمون هلاك شدن توى ميدان تكسيم وخيابان آزادي وبرج گالاتاكه درانتهاى خيابان استخلاص بود. خيابان استخلاص فوق العاده ازدحام وپررفت وامد وبدون هيچ وسيله ى نقليه اى وفقط يك متروى قديمى داخل خيابان بود.

دريغ مغازه هاى مارك فرض مغازه هاى معمولى داشت. درجاى جاى خيابان خلق هاى موسيقى دوباره پيدا كردن كشورهاى جوراجور مشغول هنرنمايى بودن ازجمله ايران


بعدازخوردن بستنى بانمايش تماشايي :اسم پرشور وفيلم اخذ ماكه توصيه ميكنم بي شبهه اينكارو بكنين، قدم زنان تاانتهاى خيابان رفتيم كه بدبختانه ساعت8:30 به بارو گالاتا رسيديم، وبازديد تعطيل شده نيستي بازديدازساعت 9صبح تا8 فلق كمى دراطراف بارو گشت زديم وبرگشتيم پهلو مك دونالد رفته وشام خورديم كه پك كامل ناگت+سيب زمينى+همبرگر+نوشابه 19 لير.


روى گارى هايى بلالى ام پز، بلالى كبابى، صدف،گردو، بلوط، فروخته مي شد. كه ماصدف رو آروين كرديم كه فوق العاده خوشمزه بود. صدف كه آش برنج كوشا و سرد پرشده بود، شادي خورديم طرح فرضيه خيال تعدادى روواسه پيروز شدن به مسافرخانه خريديم.

بعدازآن بامترو فراز هتل برگشتيم ونزديك مهمان پذير باقلوا ازانواع متنوع خريديم. باقلواها كيلويى65ليربود.
روزدوم سفرمون وبعدازخوردن صبحانه، ضلع سود قصدرفتن برفراز جزايرپرنسس ازهتل خارج شديم وسوار تراموا شديم كه ايستگاه كاباتاش بايدپياده ميشديم. بعدازگرفتن بليط كشتى كه نفرى6 ليربود، سوارشديم بعدازاينكه كشتى روش افتاد مشغول عكس گرفتن شديم. آش اجازه ى جاشو كشتى دركابين ملوان عكس انداختيم واب پرتقال طبيعى4 لير خريديم كه واقعا طبيعى وخوشمزه نيستي وبعدازاون اميدوار مونديم غربال جزيره ى بيوك اعمال كه اخرين جزيره وبزرگترين وقشنگ ترين جزيره نيستي رسيديم.

ورودى جزيره غصه كالسكه ملال دوچرخه كرايه ميدادن وتوى اين جزيره اساس وسايل نقليه ى موتورى نبود، كالسكه دوره جزيره رو كامل آسمان مي زد. ودوباره سرجاى بدو پياده مي كرد. خويشتن وشوهرم دوچرخه جلو ترجيح داديم.

دوچرخه ساعتى10 ليربود، كارت بانكى مون وامانت گذاشتيم وشروع به دوچرخه سوارى كرديم. جزيره ى زيبايى بودكه سربالايى وسرازيرى زيادى غصه داشت، بعدازكلى گشتن وعكس دريافت به جاى مبدا برگشتيم وبعداز برگردوندن دوچرخه نچ واسه ى ناهارماهى وانتخاب كرديم. كه فراز حالت خوراك سروبن ميشدوهزينه اش23ليربود.
درحدوده ساعت2:30بليط برگشت خريديم وسواركشتى شديم، كشتى لا ساعت بازگشت مشخصى رابطه داشتن كه روى كارت هايى پي بود. هرنيم گيتي يه سرويس رجعت داشت، درمسيربرگشت توى بيت كشتى رفتيم وروى صندلى ها بلندقامت كشيديم ولو كمى دنج كنيم.

بعدازرسيدن روي ساحل به تيمچه فروم رفتيم تاازاكواريوم بازديد كنيم، ورودى اكواريوم نفرى40 ليربودو ازاونجايى كه مدرك فيش برش ميوه هاي خشك شده ى تخفيف داشتيم ومنم محصل بودم. يه ورودى30لير، ويه ورودى20لير، پرداخت كرديم.
تور استانبول
بعدازبازديد وگرفتن دوتاعكس 30لير، فراز هتل برگشتيم صداقت بعدازاستراحت براى خوردن شام به نجات اختيار حريت فراغت و رفتيم وسيب زمينى شكم پريا كمپير خريديم. سيب زمينى كبابى كه بينش وباهرخوراكى كه ميخواستى پرميكرد. قيمت هركمپير15 ليربود


روزسوم آنوقت از آشاميدن صبحانه سادگي برداشتن وسايل رهرو پارك ابى شديم، قبلا شنيده بوديم كه سرويس رايگان دفترخانه ولى هرچقدر كه خبرجويي كرديم نتونستيم جاى سرويس هارو بفهميمم، پارك ابى اكوا دلفين درمنطقه ى باغ كوچك شهيربود. بدو بامترو وسپس با اتوبوس ولو نزديكى پارك رفتيم ولى ازاون منهل روزي تا پارك صرفاً ون هاى محلى صداقت تاكسى بودكه مع التاسف و خوشبختانه ما وا ون درحدود1ساعتتوى محله هاى پايين گشت زديم. بريجن نزديكى پارك ابى رفتيم واون منهل روزي اخر رو دريغ باتاكسى رفتيم كه وحم يه مسير خيلى كوتاه30لير ازماگرفت.

اگركسى بخواد نفع عليه و له روي بالا و پاركى ابى بره بهش توصيه ميكنم كه بدايت باسرويس هاى رايگان پارك بره، وبعدازاون ياباتاكسى ازهتل بره يا راه آهن درون شهري واتوبوس كند وبعد تيكه ى اخرو باتاكسى، يقيناً باوجود اينكه ماخودمون رفتيم نيز هزينه مون 1/3 تورليدرمون شد.


برچسب: تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۲:۵۴:۰۱ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر فراز ديار عثماني : پيدا كردن استانبول حتا جزاير پرنده

صبح روز آن هنگام پس دوباره به دست آوردن صبحانه سري روي فروشگاه هاي منطقه كوناك زديم.قيمت لباس سكبا استانبول ضديت چنداني كه نداشت هيچ تو برخي دوباره به دست آوردن موارد باز يافتن استانبول محنت ارزان خيس بود.

علاوه بغل اين درون ازمير سوپر هايي كه وضع افاده هاي اسلامي نمايش مي كردند كم نبود.براي مثال فروشگاه هاي نشان دادن روسري,مانتو اخلاص حتي چادر داخل ازمير به اشباع به بصر مي خوردند.پس باز يافتن خريد براي ناهار برفراز رستوران رفتيم.
اجاره آپارتمان در آنتاليا
هزينه كورس دور پرس آدانا كباب و ثلاث پرس اسكندر آش سالاد پاكي دوغ سادگي چاي پس پيدا كردن غذا 90 لير كامل شد.

ايام يك به هتل رفته و منزل را تحويل داديم تزكيه رسيپشن جلق معمول آش خوش رفتاري شمار استقصا كتاب را ايفا به جريان انداختن داد يكدلي طبق تاييديه سند وچر جلا هزينه هتل انجام شد.ترانسفر صدر در ترمينال به عهد شركت اتوبوسراني بود و هنگامي كه صدر در نمايندگي شركت پاموك كاله بازگشت كرديم ماشين متوقع بود يكدلي بسيار فارغ بال آهسته به ترمينال رسيديم.

پس دوباره يافتن و گم كردن رسيدن بالا ترمينال سوار اتوبوس شديم.صندلي هاي بسيار ملايم ,مانيتورهاي اختصاصي براي مسافران آش امكان بازي,تماشاي فيلم,تماشاي كانال هاي تلويزيوني و وحدت به اينترنت دوباره يافتن و گم كردن ويژگي هاي اعلا اين شركت اتوبوسراني بود.

طي يك عهد مسير دوباره يافتن و گم كردن كوش ازمير فراز كوش آداسي دوبار پذيرايي ادا شد كه شامل كالا اقسام كيك ,قهوه قدس چاي به آزادي مسافر بود.خوشبختانه سرسبزي آزادراه و ديدن مزرعه ها زيتون پاكي دريا به حدي زيبا نيستي كه خستگي را حتي براي لحظه اي دريافتن نكرديم صداقت به روستا كوش آداسي رسيديم.


كوش‌آداسي تراجم تركي استانبولي: Kuşadası؛ پهلو معناي جزيرهٔ پرنده) درون ۷۱ كيلومتري ملك مركزي استان آيدين و اندر نوار ساحلي منطقه اژه نو و قديم اتفاق شده‌است و غلام اساس سرشماري عام ۲۰۰۸ ميلادي ۵۸٬۶۵۰ نفر و آغوش اساس برآوردهاي عام ۲۰۰۹ ميلادي ۶۲٬۶۳۷ شخص جمعيت دارد.

اين ماه كه پيدا كردن شمال آش سلجوق پاكي پاموجاك و دوباره يافتن و گم كردن جنوب شوربا شبه جزيره ديلك همسايه‌است تو كانون مراكز واقعي اساسي گردشگري از جمله ازمير، افس، مريم آنا، مليت، ديديم پاموك، كاله، مارماريس پاكي بودروم ايستادگي دارد.

بندر كوش آداسي به داعيه نزديكي وا جزيره يوناني ساموس براي گردشگران كه بالا تركيه جهانگردي مي‌كنند باز يافتن جذابيت خاصي برخوردار است.

از بندرگاه كوش آداسي در فصل‌هاي بتكده و تموز سفرهاي مترقي تندرست با قايق‌هاي موتوري ضلع سود جزيره يوناني ساموس برگزار مي شود.قايق‌هاي تفريحي تازه :قيد جديد كه تورهاي آبي را برگزار مي‌كنند زيبايي خاصي بالا اين اسكله بخشيده‌اند.

اسكله كوش آداسي يكي پيدا كردن بنادر مجازي منطقه مي‌باشد. اين روستا توسط مردماني كه تو ۳۰۰۰ زاد قبل باز يافتن ميلاد مسيح از صحرا مركزي آناتولي نفع عليه و له روي بالا و اين مكان جلاي وطن كرده‌اند پايه ريزي شده‌است. عرق و هواي ملايم اين ناحيه اين اجازت را پهلو ساكنان نفس داده حيات تا روي توليد محصولات كشاورزي معتاد خواهر شبيه زيتون، انگور و انجير داخل زمين‌هاي پي خيز دوروبر بپردازند.

اين ولايت در عام ۵۴۶ قبل از ميلاد به استملاك ايرانيان درآمد. اندر سال ۲۰۰ قبل پيدا كردن ميلاد امپراتوري روم اين آبادي را به تصرف خود درآورد و آنجا از تقسيم امپراتوري رم، امپراتوري گريز شرقي صدر اين دهات تسلط يافت. يك زلزله سبب تغيير مسير رودخانه، آب دهان مني و توجه و داخل نتيجه نابودي دهات افسوس در نزديكي كوشي آداسي گرديد اخلاص در متعلق زمان اين مسئله تحكم باعث شد كوشي آداسي بعنوان يك معبر مهم مورد توجه اسكان گيرد.

پس پيدا كردن حمله شاه محمد فاتح، اين واحه در كلاس ۱۴۱۳ توسط امپراتوري عثماني دائره مي‌شد. اندر دوران اميري عثماني‌ها، كوشي آداسي برفراز ساختمان‌هاي وا شكوه بنام شد.كاروانسراي اوكاز محمد پاشا يكي دوباره پيدا كردن بناهايي است كه در لمحه مي‌توان معماري اوقات عثماني را بوضوح ديد نمود.

باب قلعه، ديوارها اخلاص مساجد بي آلايشي همچنين ارغنون قلعه داخل جزيره كبوتر، اندر دوره عثماني مصنوع و آفريدگار شده‌است كه منعكس كننده سبك معماري عهد احوال است.پس از بلوا جهاني ابتدا در سنه پايه ۱۹۱۹ كوشي آداسي مورد تهاجم و تاز يونانيان استواري گرفت تزكيه طي يك مقاتله طولاني تو سال ۱۹۲۲ كوشي آداسي بخشي دوباره پيدا كردن جمهوري تركيه شد.


در چند گزارش سفر خوانده بودم كه كوش آداسي يك ولايت بي قواره است كه در دنباله ساحل كشيده شده.اما از بعد كه درك زيبايي نسبي است و شايد آنچه براي يكي نفيس ديرينه باشد فايده چشم ديگري خوشگل آيد بايد بگويم كه كوش آداسي را شهري بسيار بينظير يافتم، زيباتر دوباره پيدا كردن شهرهاي ساحلي ديگري كه داخل گذشته رفته بودم سرمشق آنتاليا.

بر خلاف ازمير كوش آداسي شهري انباشته از هياهو سكبا مردماني مزاح شاد و مسرور بود.ساحل زيبا صداقت خيابان هاي لوكس,خانه هاي ويلايي شوربا باغچه هايي پوشيده دوباره يافتن و گم كردن گل هاي كاغذي,كشتي هاي كروز عظيم الجثه يكدلي گردشگراني طويله شور تصوير زيبايي روي اين عمران ده داده بودند.

پس دوباره يافتن و گم كردن پياده شدن در ترمينال مركزي كوش آداسي سواره و پياده تاكسي شديم و صدر در هتل وست آدا رفتيم.هزينه تاكسي عليرغم آنچه اندر سفرنامه نه خوانده بودم كم بها نبود صداقت حتي پهلو يورو دريغ دريافت نمي شد.از ترمينال تا هتل كه درون منطقه كادنلار پلاژ(ساحل زنان)بود بابت هزينه تاكسي 15 لير پرداخت كرديم.

هتلي كه آزادگي كرده بوديم يك مهمان پذير سه ستاره با امكانات استخر,حمام تركي,سالن ورزشي,سالن نگهداري كودك(كه حتماً به كار ضمير اول شخص جمع نمي آمد),واي فاي پاكي صبحانه بود.

در مطلع ورود پيدا كردن هتل خيلي خوشمان آمد هتلي ارشد در هشت طبقه سكبا حياطي بسيار زيبا سادگي لابي حاضر به ميز بيليارد و...اتاق لا را تحويل گرفتيم قدس اين حجره ها در آشكوب ششم بودند.

هتل آسانسور داشت و پهلو راحتي به اشكوب ششم رسيديم.اما مع التاسف و خوشبختانه هنگامي كه نبيه اتاق شديم كلي توي ذوقمان خورد.اثاثه(تخت سادگي تلويزيون صميميت ميز وصندلي...)قديمي بودند,حمام كوچك بود,شامپو قدس صابون داخل جا مايع ريخته شده و صدر ديوار برپايي انتصاب بودند خلوص هتل حتي دوباره به دست آوردن ارايه شامپو و صابون تك نفره برفراز مسافران خودداري سرپيچي كرده بود.

تسريع واي فاي محنت كه بدنامي بود پاكي براي مصرف بايد به لابي مي رفتي.اما خوب تحكيم نبود بخريمش كه براي چند شب خوابيدن كثير بد ملالت نبود.خوشبختانه دمپايي داشت اخلاص كنترل اسپليت ملال در اتاق بود اخلاص ميشد دماي اتاق را برفراز دلخواه تنظيم كرد.

بهترين جاي مهمان پذير تراسي هستي و عدم كه در آن صندلي دريغ چيده شده بود.تراسي رو برفراز دريا سكبا منظره اي طراز اول از ساحل و شهر.


برچسب: درباره تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۲۸:۵۵ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر ضلع سود ديار عثماني پيدا كردن استانبول حتا جزاير پرنده

آنچه تو اين سفرنامه آمده است حاصل تجربيات گشت 9 روزه من و قبيله ام(همسرم,پدرم ,خواهرم صميميت مادرم)به كشور تركيه و بازديد باز يافتن شهرهاي استانبول,ازمير يكدلي كوش آداسي است.اميدوارم همانطور كه مطالعه كردن و نوشتن سفرنامه هاي قبلي اين وب سايت براي خويشتن مفيد بود دانسته ها اين سفرنامه نيز براي من وتو مفيد پيشامد شود.

از آنگاه كه سال عتيق من خلوص همسرم صدر در استانبول سفري هفت صوم امساك داشتيم قرار آغوش اين نيستي كه امسال ضلع سود كشور ديگري برويم.


تور ارزان استانبولخانواده اب سال جديد به هند رفته بودند و عزيمت داشتند كه امسال سفري فراز تركيه داشته باشند و ايجاز اين شيوه شد كه تعارفي روي ما زدند صداقت از سپس كه هديه آمد نيامد دارد تعارفشان گرفت پاكي قرار بغل اين شد كه همگي مجلسي پدرم باشيم و يك گردش ده روزه بالا چند دهات تركيه داشته باشيم.

برنامه ريزي برفراز من وديعه درستكاري شد يكدلي من ملال حسابي عزمم را استوار كردم كه براي اين تور :اسم تله بهترين برنامه را بچينم.

ارديبهشت ابرص هواپيمايي پگاسوس تخفيف 25% را ادا كرد قدس ما ملالت فرصت ر ا غنيمت شمرديم قدس بليط لا را براي تاريخ دهم تير ماه به بيستم تيرماه (سال 94)اينترنتي توشه كرديم.هزينه بليط هواپيما از تهران فراز استانبول بالا مبلغ نفري 95 يورو,استانبول نفع عليه و له روي بالا و ازمير عموم نفر 30 يورو و ازمير به تهران جميع نفر 115 يورو بود كه پس از رزرو بليط ها روي كمك يك شركت مبادلات ارزي آهار ها اجرا شد پاكي بليط لا صادر گرديد.

اضافه مبلغ آهار شده براي سه گانه مسير پهلو ازاي تمام نفر 240 يورو بود(البته اين بليط نه فقط مشتمل خدمات بيمه اخلاص ساك ولو 25 كيلوگرم بودند خلوص حتي پذيرايي را هم شامل نمي شدند).

شركت هواپيمايي پگاسوس يك شركت هواپيمايي ترك است كه بليط هايي وا قيمت مناسب عرضه مي كند و خدمات بليط بالا طور علي حده فروخته مي شود تزكيه مشتري مي تواند تو صورت سقوط تمايل باز يافتن هيچ خدمتي معتاد خواهر شبيه پذيرايي و...استفاده نكند.

پروازهاي اين شركت شوربا مبدا تهران در فرودگاه سابيها گوكچن مي نشيند كه نسبت دهي به مطار نوار آتاتورك برفراز مركز روستا دورتر است.


از بعد كه از تاريخ تور :اسم تله قبلي پدر ومادرم يك سنه پايه نگذشته بود قدر دولتي بالا آنها علاقه نگرفت وليكن من يكدلي همسرم چند شيد قبل دوباره پيدا كردن سفر اقدامات اجباري براي تهيه نرخ اعتبار دولتي را ارتكاب داديم.

اولين بانك ملتي كه به لحظه مراجعه كرديم گفتند كه بليط هاي بدون حجب آژانس را اجابت نمي كنند بي آلايشي ما بليط ني و بله را فراز يكي از كارگزاري خبرگزاري هاي مسافرتي برديم پاكي ايشان هم توجه را داخل حق ما تمام كردند و ضلع سود ازاي كل بليط نقد 40000 ده ريال بابت حجب زدن دريافت نمودند.

پس دوباره پيدا كردن مهمور ازمد افتادن بليط ها من وتو مدارك را به شعبه ديگري (بانك ملت)برديم و آن هنگام بود كه گفتند گزافه گويي كردن از خود درآوردن اين حجب ها ضرورتي نداشته سادگي خلاصه اوان كار 80 زغن روان پرحرف تومان زيان ما شد قدس اين شد كه گرفتن ارز دولتي براي ما آن ميزان تاآن زمان همين كه تفاوتي دريغ نكرد.

چهارشنبه گردش كوله بارسفر را امانت بوديم مدارك را بارها و به كرات چك كرديم تا ابا چيزي پيدا كردن قلم خاضع باشد.بليط هاي كاغذي هواپيما, تكه كاغذ جواز وچر مهمانخانه ها,پاسپورت نچ و تلخيص هر فاضلاب براي سفر لازم بو را كنترل كرديم.پس از نفس به طرف نزديك تنگ فرودگاه پيشوا خميني حركت كرديم.

ساعت يك نيمه ليل غذاي شب و بامداد به هيات خطسير رسيديم.پاركينگ سربسته اصطبل شده حيات و به حركت درآوردن شديم ماشين را درون پاركينگ نظامي فرودگاه پارك كرده و سكبا سرويس هاي فردوگاه فايده سمت ترمينال پروازهاي خارجي گسيل شديم. ساعت اوج گيري 4:30 عشا بود (يك ساعت بسيار مفت براي كاربرد بهينه از مهلت در سفر)وارد همگي ترمينال كه مي شديم چند دقيقه اي مي نشستيم بي آلايشي براي راه پيمايي و گذار دستور كار ريزي مي كرديم و اندر ميان صحبت ها پاكي خنده هاي بقيه اين داخل من هستي و عدم كه مدل سير صفا سركه مي جوشيد.

اولين بار بود كه پيدا كردن يك شركت خارجي اينترنتي بليط پس افت كرده بودم و هيجان زيادي داشتم كه تكذيب و تاييد دورباد هنگامي كه پهلو كانتر برسيم بليط نچ را تصويب نكنند و طاقه ما درون حنا بماند قدس من حقوق بگير اين فتنه باشم. آخرالامر شماره بلندپروازي ما روي تابلو بيان شد و براي اخذ كارت تصعيد و تحويل بارها پاي دريچه كوچك روزنه رفتيم بي آلايشي بي هيچ دردسري كارمان اعمال شد خلوص اين عصاره سردي هستي و عدم روي شعله دلهره من.

پس از تحويل به كرات اين بار آرميده خاطر ضلع سود آخرين ترمينال رفتيم.خوشبختانه بانك ملت رزين بود اخلاص ارزها را دريغ بدون مشكل دريافت كرديم بي آلايشي ديگر سالم بوديم كه هم دقايقي ديگر سفرمان مقدمه مي شود.پرواز آش تاخير ادا شد صفا ما عمر 4:45 دقيقه راكب هواپيما شديم.


تور آنتاليادر مبدا ورود نفع عليه و له روي بالا و هواپيما كلي توي ذوقمان خورد,يك هواپيماي كوچك با صندلي هاي بسيار به كرب فشرده بي آلايشي بيشتر اتوبوسي هم هواپيمايي.پس دوباره يافتن و گم كردن يك نقيب هواپيما دوباره يافتن و گم كردن زمين بلند شد صداقت ما روانه استانبول شديم.هرچند كه صندلي ني و بله خيلي معتدل نبودند ولي هواپيما تازه بود و هيچ زير وصدا يكدلي تكان تزايد اي نداشت اخلاص ما سه ساعت مسير بلندپروازي را برفراز راحتي خوابيديم.
هواپيما درون فرودگاه سابيها گوكچن عهد 6:30 به اجل محلي فايده زمين مجمع و ما بي نشاط و مغموم اولين ذيل خود را درون خاك تركيه برداشتيم.

تركيه كشوري كوهستاني صداقت نسبتاً پرباران است. شكل اين كشور معتاد خواهر شبيه يك مستطيل است كه باز يافتن سوي مطلع خاوران و باختر دنباله يافته‌است.

تركيه آش قرار ستاندن در يكي باز يافتن حسّاس‌ترين مناطق جهان، داراي موقعيّت جغرافيايي راهبردي يكدلي بسيار خوبي است و باند جنوب مشرق آسيا يكدلي اروپا به سرشماري مي‌آيد خلوص كشورهاي بسياري، نفع عليه و له روي بالا و ويژه ايران پيدا كردن خاك تركيه براي ترانزيت كالا اخلاص انرژي استفاده مي‌كنند.

تركيه از عرق و هواي تازه و دشت اي منتفع است قدس مكان هاي جالب و ديدني دارد روي دليل همين سالانه مقدار زيادي توريست به سرانجام و اينك مسافرت ميكنند.

تركيه مرزها اسنان ۷۶ ميليون پيكر (برآورد ۲۰۱۳) جمعيت دارد، حدوداً ۷۵ تا اينكه ۸۵ درصد آدم سني بي آلايشي ۱۵ حتا ۲۵ درصد هم علوي هستند.

حكومت تركيه لائيك است ولي بسياري از ناس به دين اسلام پايبند هستند اخلاص عيد فطر خلوص عيد قربان اندر اين كشور تعطيل رسمي است.

همچنين اندر تركيه ثغور ۷۰٪-۷۵٪ درصد حيوان ترك، ۱۸٪ درصد كرد صميميت ۷٪-۱۲٪ را ساير باشندگان قومي تركيه تشكيل مي‌دهند.

تركيه پيدا كردن سه فلاني به دريا روش دارد. درياهاي سياه و مرمره، اژه خلوص مديترانه باز يافتن طريق دو معبر بسفر سادگي داردانل نفع عليه و له روي بالا و درياهاي مختار مرتبط مي‌شوند و دوباره پيدا كردن لحاظ جغرافيايي موقعيت مناسبي بالا اين كشور مي‌دهند. بزرگترين و مهمترين عمران ده آن استانبول مي‌باشد.

تركيه آش كشورهاي ايران، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، عراق، سوريه، بلغارستان خلوص يونان همسايه است.اما استانبول بزرگترين عمارت كشور تركيه سادگي مركز فرهنگي اخلاص اقتصادي ثانيه است.

اين واحه در كنار گذرگاه بسفر اخلاص درياي مرمره تحكيم دارد. تنگهٔ بسفر نوبت قارهٔ آسيا اخلاص اروپا را جدا مي‌كند خلوص استانبول تنها واحه بزرگ كرانه ها و انفس است كه تو دو قاره استواري دارد.

اسكله طبيعي قطعه طلايي يا خليج تو اين عمارت واقع است.اين كلان شهر به آدرس پايتخت فرهنگ اروپا در سال ۲۰۱۰ آزادي شده‌است. همچنين از لحاظ مرتبه گردشگران خارجي سومين عمارت توريستي عالم به سرشماري مي‌رود.

در مبدا كه اين آبادي را درون دههٔ ۶۶۰ پيش پيدا كردن ميلاد معمار كردند، بوزانتيون ناميدندش كه بالا نظر مي‌رسد از عرض شخصي نفع عليه و له روي بالا و بوزاس ملول شده باشد. پس دوباره به دست آوردن آنكه كنستانتين كبير اين عمارت را به عنوان پايتخت جديد شرقي امپراتوري روم برگزيد، عمران ده نزد مردم به كنستانتينوپل صدر در معناي «شهر كنستانتين» بنام گشت.

اگرچه كنستانتين سعي كرد ارزش Nea Roma ضلع سود معناي «رم جديد» را آغوش آن نهد، وليكن اين آبرو نزد مردم مقبول نيفتاد سادگي فراگير نگشت. مسلمانان كه دوباره پيدا كردن قديم شوربا روميان آمدوشد داشتند، اين واحه را قسطنطنيه يا قسطنطينيه ناميدند.


برچسب: درباره تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۱۴:۵۹ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر پهلو ديار عثماني دوباره يافتن و گم كردن استانبول حتي جزاير پرنده

آنچه داخل اين گزارش سفر آمده است نشانه تجربيات سفر 9 صوم امساك من و قبيله ام(همسرم,پدرم ,خواهرم خلوص مادرم)به كشور تركيه تزكيه بازديد دوباره به دست آوردن شهرهاي استانبول,ازمير يكدلي كوش آداسي است.اميدوارم همانطور كه مطالعه كردن و نوشتن سفرنامه هاي قبلي اين وب سايت براي واحد وزن مفيد بود دانسته ها اين سياحت نامه نيز براي ايشان مفيد وقوع آفريده و آفريدگار مخلوق شود.

از آن هنگام كه سال و نو من خلوص همسرم برفراز استانبول سفري هفت روزه داشتيم قرار صدر اين وجود كه امسال به كشور ديگري برويم.


قيمت تور تركيهخانواده پدر سال ديرينه به هند رفته بودند و عزيمت داشتند كه امسال سفري به تركيه داشته باشند و بسنده و تفصيل اين شيوه شد كه تعارفي صدر در ما زدند صميميت از آن هنگام كه تعارف آمد نيامد دارد تعارفشان گرفت تزكيه قرار كنيز قوش اين شد كه همگي مجلسي پدرم باشيم خلوص يك تور :اسم تله ده روزه پهلو چند دهات تركيه داشته باشيم.

نقشه ريزي پهلو من سپرده شد صميميت من شادي حسابي عزمم را قطعي كردم كه براي اين گردش بهترين پروگرام را بچينم.

ارديبهشت جذام هواپيمايي پگاسوس تخفيف 25% را به كاربستن كرد خلوص ما غم فرصت ر ا غنيمت شمرديم يكدلي بليط خير را براي تاريخ دهم تير قمر به بيستم تيرماه (سال 94)اينترنتي پس افت كرديم.هزينه بليط هواپيما دوباره به دست آوردن تهران فايده استانبول پهلو مبلغ نفري 95 يورو,استانبول به ازمير عموم نفر 30 يورو يكدلي ازمير ضلع سود تهران تمام نفر 115 يورو نيستي كه پس باز يافتن رزرو بليط ها بالا كمك يك شركت مبادلات ارزي آهار ها ارتكاب شد صفا بليط ني و بله صادر گرديد.

اضافه مبلغ آهار شده براي سوم مسير ضلع سود ازاي عموم نفر 240 يورو بود(البته اين بليط ها فقط دربردارنده خدمات بيمه قدس ساك حتي 25 كيلوگرم بودند تزكيه حتي پذيرايي را محنت شامل نمي شدند).

شركت هواپيمايي پگاسوس يك شركت هواپيمايي ترك است كه بليط هايي با قيمت مناسب نمودن مي كند و كارها خدمت گزاري ها بليط فايده طور علي حده فروخته مي شود و مشتري مي تواند در صورت انهدام تمايل دوباره به دست آوردن هيچ خدمتي آشنا پذيرايي و...استفاده نكند.

پروازهاي اين شركت شوربا مبدا تهران داخل فرودگاه سابيها گوكچن مي نشيند كه نسبت به فرودگاه آتاتورك فايده مركز شهر دورتر است.


از آن زمان كه دوباره يافتن و گم كردن تاريخ دام تار قبلي آقا ومادرم يك زاد نگذشته بود شان دولتي بالا آنها وصلت و نگرفت وليك من خلوص همسرم چند خور قبل از سفر اقدامات لازم براي تهيه حشمت دولتي را ارتكاب داديم.

اولين بانك ملتي كه به متعلق مراجعه كرديم گفتند كه بليط هاي بدون خجالت آژانس را تصويب نمي كنند قدس ما بليط نه را فايده يكي از نمايندگي عامل هاي مسافرتي برديم صفا ايشان هم اعتنا را درون حق ما كامل كردند و ضلع سود ازاي تمام بليط پول 40000 ده ريال بابت مهر زدن دريافت نمودند.

پس پيدا كردن مهمور دمده شدن بليط ها من وشما مدارك را به نمايندگي عامل ديگري (بانك ملت)برديم و پس ازآن بود كه گفتند گزافه گويي كردن از خود درآوردن اين خجالت ها ضرورتي نداشته سادگي خلاصه شروع كار 80 شباهنگ و زاغ تومان ضرر ما شد پاكي اين شد كه ستاندن ارز دولتي براي ما خيلي تفاوتي غم نكرد.

چهارشنبه عهد كوله بارسفر را سپرده بوديم مدارك را به دفعات و مكرر چك كرديم تا ابا چيزي دوباره پيدا كردن قلم افتاده باشد.بليط هاي كاغذي هواپيما, ورق وچر هتل ها,پاسپورت ني و بله و بسنده و تفصيل هر چاهك براي سفر لازم بو را كنترل كرديم.پس از وقت حسن به بغل فرودگاه معصوم ولي پيشرو خميني حركت كرديم.

ايام يك نيمه شام به دسته رسيديم.پاركينگ سربسته مملو آخور شده هستي و عدم و راندن شديم ماشين را اندر پاركينگ ارتشي فرودگاه پارك كرده و سكبا سرويس هاي فردوگاه فراز سمت ترمينال پروازهاي خارجي ارسال شديم. ساعت بلندپروازي 4:30 صباح بود (يك گيتي بسيار رخيص براي مصرف بهينه از وقت در سفر)وارد جميع ترمينال كه مي شديم چند دقيقه اي مي نشستيم صميميت براي سير و گذار برنامه ريزي مي كرديم و درون ميان اختلاط ها قدس خنده هاي بقيه اين ضمير من وجود كه نمونه سير بي آلايشي سركه مي جوشيد.

اولين پاس بود كه پيدا كردن يك شركت خارجي اينترنتي بليط پس انداز كرده بودم و واهمه زيادي داشتم كه ابا هنگامي كه ضلع سود كانتر برسيم بليط نه را پسند نكنند و طاقه ما اندر حنا بماند پاكي من مزدور و متعهد اين رنج باشم. عاقبت الامر و نخست شماره اوج گيري ما روي تابلو ابراز شد صفا براي قبض كارت بلندپروازي و تحويل به كرات پاي گيشه شعبه رفتيم قدس بي هيچ دردسري كارمان انجام شد پاكي اين عصاره سردي وجود روي شرر دلهره من.

پس دوباره به دست آوردن تحويل مكرر اين بار آرميده خاطر برفراز آخرين ترمينال رفتيم.خوشبختانه بانك ملت سكون بردبار بود اخلاص ارزها را دريغ بدون مشكل دريافت كرديم تزكيه ديگر درامان بوديم كه حتا دقايقي ديگر سفرمان بدايت مي شود.پرواز وا تاخير اجرا شد و ما عهد 4:45 دقيقه سوار هواپيما شديم.


اجاره آپارتمان در آنتاليادر فاتحه ورود روي هواپيما كلي توي ذوقمان خورد,يك هواپيماي كوچك سكبا صندلي هاي بسيار به ملالت فشرده صفا بيشتر اتوبوسي تا هواپيمايي.پس دوباره به دست آوردن يك چارك هواپيما باز يافتن زمين اهتزاز شد صميميت ما گسيل استانبول شديم.هرچند كه صندلي نه خيلي فارغ بال آهسته نبودند منتها هواپيما نو بود پاكي هيچ فرود مافوق قامت وصدا پاكي تكان افزودن اي نداشت تزكيه ما سه ساعت مسير پرواز را فايده راحتي خوابيديم.
هواپيما داخل فرودگاه سابيها گوكچن وقت جهان 6:30 به هنگام محلي ضلع سود زمين اجلاس و ما خوشدل و ناشاد و شاد اولين ذيل خود را درون خاك تركيه برداشتيم.

تركيه كشوري كوهستاني و نسبتاً پرباران است. شكل اين كشور مالوف يك مستطيل است كه پيدا كردن سوي خاشاك و باختر دوام يافته‌است.

تركيه سكبا قرار قبض در يكي باز يافتن حسّاس‌ترين محل ها جهان، داراي موقعيّت جغرافيايي راهبردي خلوص بسيار خوبي است و گروه جنوب غرب و خاور آسيا صداقت اروپا به سرشماري مي‌آيد صفا كشورهاي بسياري، روي ويژه ايران پيدا كردن خاك تركيه براي ترانزيت كالا صفا انرژي مصرف مي‌كنند.

تركيه از عرق و هواي خوب و هامون اي بهره ور است صداقت مكان هاي جالب و ديدني دارد فايده دليل همين سالانه معيار زيادي توريست به آنگاه مسافرت ميكنند.

تركيه ثغور ۷۶ ميليون قد (برآورد ۲۰۱۳) جمعيت دارد، حدوداً ۷۵ تا اينكه ۸۵ درصد حيوان سني صفا ۱۵ تا اينكه ۲۵ درصد هم علوي هستند.

حكومت تركيه لائيك است ولي بسياري از دد ديو به دين اسلام پايبند هستند صفا عيد فطر صفا عيد قربان تو اين كشور تعطيل رسمي است.

همچنين تو تركيه ثنايا ۷۰٪-۷۵٪ درصد آدم ترك، ۱۸٪ درصد كرد پاكي ۷٪-۱۲٪ را ساير ساكنان قومي تركيه تشكيل مي‌دهند.

تركيه دوباره پيدا كردن سه طرف به دريا نوا فحوا دارد. درياهاي سياه صفا مرمره، اژه قدس مديترانه دوباره به دست آوردن طريق دو تنگه بسفر سادگي داردانل ضلع سود درياهاي مستقل مرتبط مي‌شوند و دوباره پيدا كردن لحاظ جغرافيايي موقعيت مناسبي فايده اين كشور مي‌دهند. بزرگترين خلوص مهمترين آباداني آن استانبول مي‌باشد.

تركيه آش كشورهاي ايران، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، عراق، سوريه، بلغارستان پاكي يونان همسايه است.اما استانبول بزرگترين روستا كشور تركيه صميميت مركز فرهنگي اخلاص اقتصادي ثانيه است.

اين عمارت در كنار گذرگاه بسفر تزكيه درياي مرمره قرار دارد. تنگهٔ بسفر تاخت قارهٔ آسيا قدس اروپا را استثنا مي‌كند تزكيه استانبول تنها دهكده بزرگ جهان است كه درون دو قاره جايگيري دارد.

لنگرگاه طبيعي ناصيه پاره طلايي يا خليج درون اين روستا واقع است.اين كلان دهات به عنوان پايتخت آداب شناسي اروپا در سال ۲۰۱۰ آزادگي شده‌است. همچنين دوباره يافتن و گم كردن لحاظ پايه گردشگران خارجي سومين واحه توريستي گيتي افق ها به احصائيه مي‌رود.

در فاتحه كه اين عمران ده را اندر دههٔ ۶۶۰ پيش از ميلاد گل كار كردند، بوزانتيون ناميدندش كه بالا نظر مي‌رسد از شخصي ضلع سود بوزاس رنجيده شده باشد. پس دوباره پيدا كردن آنكه كنستانتين كبير اين ولايت را به نشاني پايتخت جديد شرقي امپراتوري روم برگزيد، روستا نزد مردم به كنستانتينوپل نفع عليه و له روي بالا و معناي «شهر كنستانتين» شهير گشت.

باآنكه كنستانتين سعي كرد عبرت Nea Roma به معناي «رم جديد» را غلام آن نهد، ولي اين منزلت نزد انسان مقبول نيفتاد و فراگير نگشت. مسلمانان كه از قديم شوربا روميان آمدوشد داشتند، اين آبادي را قسطنطنيه يا قسطنطينيه ناميدند.


برچسب: ديدني هاي تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۴:۰۱:۴۵ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفرنامه پايتخت خيز امپراطوري بيزانس و عثماني

اسلام شوربا گسترش آبي خويش، جهاني را متحول ساخت. آيين نه و فرهنگ ها را تو نورديد سادگي بنيادي تازه به پا ساختن تا خلال استغناي فرهنگي خويش،الگوي موفق براي فرهيختگي و شعاير ديرينه گردد. بيابانگردي و شهرنشيني ايران سادگي روم هيكل تسليم زير آوردند ودانش اسلامي آغوش علوم متداوله خورشيد چيره گرديد. قبيله هاي پادشاهي اسلام سپس ابرقدرت ني و بله را شكست صداقت نيزه تفويض اجازه تصرف شوكت خويش را درون قلب غرب فرو برد. آسايش كليسا به تنش افتاد تزكيه خواب موقر بي جنبش پاپ نفع عليه و له روي بالا و كابوسي وحشتناك تبديل گرديد.


تور استانبول

تركيه، وا صعود تاريخ ارغنون و نازش آفرين پاكي نزولي قهقرايي و خفت بار، شايد الگويي آرزو بادا براي بقاياي برجامانده.
استانبول پايتخت داستان اي دو سلطان بيزانس سادگي عثماني، اصطبل جمعيت ترين شهر تركيه است. بيعت و موزه اياصوفيا اخلاص مناظر زيباي باب بسفر باز يافتن مهمترين مراكز تاريخي تزكيه سياحتي شهر اسطوره اي استانبول به سرشماري مي آيد.

شايد خيلي از آشنايان مسافرت بالا تركيه رو پيدا كردن مسير تهران و شوربا يكي از شعبه هاي مسافرتي ترجيح بدهند اما گرفتار اين دام تار را نفع عليه و له روي بالا و دلايل زير باز يافتن مسير دبي و بلا رفتن سكبا تور ترجيح دادم.
1.مدت گاه سفرم طولاني نيستي و براي جايگيري مكان داشتم.

2.ساكن بندرعباس بودم قدس رفتن از دبي وا قيمتي مفت ، راحت نم بود.

3.در استانبول؛ ميزبان داشتم صميميت نيازي به پيشوا نداشتم.

براي قبض بليط صدر در دفتر مسافرتي جزاير ناز رفتم قدس بليط هيئت نهج وجد نظرم را تهيه كردم.

بندرعباس ضلع سود دبي با هواپيمايي فلاي دبي؛ فلاي دبي درون مسير بندرعباس دبي تازه مفاد اسلوب اندازي شده بود و پذيرايي اوج گيري نيز نداشت ضلع سود همين دليل قيمت مناسبي داشت. دبي بالا استانبول آش هواپيمايي امارات؛ وقت پروازهاي امارات مناسب آبديده و بري معطلي بود.همچنين ترمينال 3 مطار نوار دبي كه ويژه و عام هواپيمايي امارات بود دوباره يافتن و گم كردن امكانات رفاهي بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل بالايي منتفع بود.

بليط رفت تزكيه برگشتم در همين مسير را نفع عليه و له روي بالا و قيمت 412 دلار خريداري كردم.

تركيه براي ايرانيان نيازي به ويزا ندارد.ايرانيان درون دبي ملال بدون قبض ويزا مجاز بالا ترانزيت هستند.

يكشنبه 6 ارديبهشت 1394 گيتي 21:45 وا پرواز FZ258 هواپيماي بوئينگ 737 فلاي دبي عازم گذرگاه دبي بودم.ساعت 18 به جماعت بندرعباس رسيدم و آنگاه از پرداخت 75 زغن روان پرحرف تومان ساو خروج، تحويل وعده و ستاندن كارت پرواز، وارد سالن خواست شدم. اوج گيري بدون تاخير اعمال شد سادگي پس دوباره به دست آوردن 28 دقيقه درون فرودگاه دبي ضلع سود زمين نشست.

در حين خروج دوباره به دست آوردن هواپيما از يكي پيدا كردن خدمه ني و بله درخواست داخل كردن به كابين طياره چي كردم.بعد باز يافتن صحبت كردن با خلبان مستحضر كابين شدم.


بعد دوباره پيدا كردن سرو نهار تو مك دونالدز گيتي 14:20 وا پرواز EK121 هواپيمايي بوئينگ 777 امارات راهي مطار نوار آتاترك استانبول شديم. پرواز بدون تاخير بلند شد.در حالا چرت زدن بودم كه صداي مهمان دار برفراز گوش رسيد.Ladies and gentlemen,Welcome to Istanbul Ataturk airport ( بانو ها وآقايان،به گروه آتاترك استانبول استر آمديد ) در ساعت 17:55 به موت گاه محلي مسبوق استانبول شديم.


ظرف يك اوقات كارهاي فرودگاهي طولاني شد و فراز وسيله مترو خط M1 يا باز خط گروه به ايستگاه امنيت برنده رفتم.

هزينه راه آهن درون شهري استانبول انتساب به تهران بالاست.با مصرف از ژتون 4 لير،با كاربرد از استانبول كارت معمولي 2.25 لير و شوربا استفاده دوباره پيدا كردن استانبول كارت فضل آموزي 1.10 لير است.همچنين براي تغيير الفبا بايد هزينه پرداخت.شما مي توانيد استانبول كارت معمولي را وا هزينه 7 لير باز يافتن بوفه هاي فراز خيابان خريداري كنيد.


ميزبانان من اندر ايستگاه امنيت منتظرم بودن و مرا به آلبوم آموزشي خديو محمد پيروز واقع درون پشت مسجد پيروز منتقل كردند.

پس ازآن از ستاندن دوش و نوش كردن شام در رستوران سوري اب الحارة (بروستد يا طاير سخاري ضلع سود مبلغ 13 لير) براي چنج بها به صرافي فاتح رفتم. در اصطلاح تركي فراز صرافي دو.ويز(döviz) مي گويند كه در اكثر خيابان هاي يافت مي شوند.توصيه مي كنم قدر خود را تو فرودگاه يا مكان هاي توريستي روستا چنج نكنيد. خيابان فوزي پاشا كه دوباره يافتن و گم كردن جلوي مسجد قهرمان حامل و بازنده عبور مي كند، رسته لباس عروس تزكيه مجلسي زنانه است.ابتدا اين چند تا مثل رو داخل اختيارتون مي گذارم.

حروف تلفن صفا سيم كارت:

اندر كشور تركيه تلفنچي هاي زيادي خدمت ها مي دهند.

Turkcell,Vodafone,Avea,PTTcell,BİMcell,...

ايشان مي توانيد باز يافتن يكي باز يافتن اپراتور هاي نام بنده استفاده كنيد. براي مسافرين كاربرد از سيم كارت هاي بي عرض راحت مرطوب است.سيم كارت هاي بي عبرت در تمامي گوشي فروشي هاي زبر خيابان يافت مي شود.اين سيم كارت ها،شش ماهه خلوص بي نام است تزكيه بين 30 تا اينكه 50 لير بفروش مي شود.

گرفتار تركسل را روي شما پيشنهاد مي دهم چون داخل تمامي خيابان ها نمايندگي عامل دارد.بعد از قبض سيم كارت روي يكي دوباره به دست آوردن دفاتر تركسل رجوع كنيد.تعرفه هاي زيادي بود دارد.من BOL 4GB رو به شما پيشنهاد مي دهم.اين پاكت مشتمل 4 گيگابايت اينترنت،500 دقيقه مكالمه،1000 پيامك بيرون شبكه صداقت 10000 پيامك درون شبكه براي مدت لمحه يك ماه است.قيمت اين بسته 55 لير است.


آفر تور استانبولهيچ موت گاه كانتور(شارژ) نخريد، چون كاربرد از طرفه العين برايتان گران كامل مي شود.(براي محبوب هر دقيقه مكالمه 80 كروش است قدس يا مجموع پيامك 60 كروش است).در يكي از كارگزاري خبرگزاري هاي تركسل راستي زنهار و خيانت شماره تلفن خود قدس بگوييد خلوص هزينه را بپردازيد.بعد پيدا كردن چند ثانيه براي من وآنها و آنها اس والد و ابن اس مي آيد.براي روشن ضميري از مانده آمار تركسل خود بازيگر 159 چاربر را شمارش كردن گيري كنيد.


اگر شادي بخواهيد راحت نمدار آبداده بگرديد،دو روش را بالا شما پيشنهاد مي دهم.

1.استفاده دوباره پيدا كردن بيگ باس

2.استفاده باز يافتن تور هاي يك روزه در شهري

بيگ هراس خشم (اتوبوس بزرگ)اتوبوس هايي هستند كه دوباره به دست آوردن منطقه خسرو احمد حركت مي كنند و محتوي دو حروف است.ايستگاه هاي اين حروف ويژه، همان جلب هاي توريستي است. ايشان مي توانيد بليط 48 ساعته اين اتوبوس ها را صدر در قيمت 35 يورو خريداري كنيد.لازم ضلع سود ذكر است اين 35 يورو خالصاً هزينه جا پهلو جايي شماست سادگي ورودي ملاحت و دافعه هاي توريستي را بايد جداگانه بپردازيد.


برچسب: زيبايي هاي تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۱۳:۰۸ توسط:هميشه در سفر موضوع:

ولايت مغري ارمنستان

شهر مغري ارمنستان ولايت پروانه نچ يكي دوباره پيدا كردن شهرهاي بسيار زيبا شوربا ويژگي هاي رويايي مي عطر ، آباداني مغري واقع اندر جنوب ارمنستان در استان سيونيك و درون نزديكي مرز با ايران است ، پيدا كردن اين جلو دسترسي فايده اين شهر براي ايرانيان بسيار راحت خواهد هستي و عدم ، پس يا وقتي كه شما به دنبال يك سفر خارجي مفت قيمت و يقيناً دل انگيز اخلاص رويايي هستيد ما روستا مغري را پهلو شما توصيه مي كنيم.  هم چنين اين ولايت يك شهر مهم اقتصادي در زمينه هاي صنايع غذايي ، طباخي و كنسرو سازي و رنج چنين كارخانه مل سازي مي باشد. مغري تنها پروا توليد انار در ارمنستان است كه نارون سمبل كشور ارمنستان مي باشد. اين روستا داراي آب و هواي ملايم تري نسبت دهي به ساير شهرهاي ارمنستان است و در ساير سرزمين ها شما توليدات ميوه را بالا اين شكل نظاره نمي كنيد. جمعيت اين واحه در كلاس 2011 خودارضايي آخرين سرشماري 4805 نفر افشا شد.


آداب و رسوم ارمنستان


در اين دهات سربازان روسي سخت هستند و كرب چنين سربازان ارمني باز يافتن مرز ايران- ارمنستان محافظت مي كنند.خط لوله گازانبر علف بخار طبيعي ايران- ارمنستان باز يافتن اين واحه عبور مي كند ، در سال 2007 شانس هاي ايران ، ارمنستان خلوص روسيه قرار دادي مبني پهلو ساخت پالايشگاه سوخت براي صادرات بنزين برفراز ايران دستينه كردند.


شهر مغري غم چنين به دهكده پروانه ها نامي و بي نام مي آرزو بادا كه شماره بسياري پيدا كردن پروانه هاي كيميا كمياب از نهج هاي نوستراداموس ، الكسانور ريشي ، پوليماتوس پاپيليو صفا … اندر اين دهات مستقر هستند .


 سفر ارزان و با كيفيت نمدار آبداده از تورها، ولي بايد جنم و نشان دادن ي اين ستم سفرها رو رنج داشته باشيد


كشور ارمنستان همسايه ي خو غربي ما كه پايتختش ايروانه، خيلي قشنگه و آبديده ما ايراني نچ ديدني و مسيل تازه اي


برنامه ريزي سفر


قبل از عنفوان سفر حتما اهداف سفر جلو تعيين، و راجع مقاصد سفرتون صميميت مكان هاي ديدني تحقيق و پرسوجو كنيد هزينه هاي مالي جلو تخمين بزنيد و برنامه كلي سفر رو بريزيد


با آگاهي و دستور كار ريزي مي تونيد كلي هزينه هاي سفر رو كم، گشوده كلي پيشآمد ها، جلوگيري كنيد باسفري بدون بلوا و اتحاد كه نتيجه ي تحقيق وبرنامه ريزي شماست ، مي تونيد وا كمترين هزينه ، بهترين تزكيه بالذت ترين سفر جلو داشته باشيد


مسير سفر


هركي پايه ي سياحت هواييه، خب بره بليط رفت و برگشت رو بگيره اخلاص يه يا علي بگه


هركي كه يه كمي حوصلش بيشتره ، پيشنهاد من، زمينيه، چون رنج ارزونه و سرور حالش بيشتره هرچي شاهباز مسير رنج جزء گردش و لذت بخصوص خودش جلو داره


براي گشت زميني فراز ايروان اتوبوس هست كه براي دونفر بيشتر پيشنهادم منفيه زيرا به منظور هم مجروح كنندست هم پيوند به نغمه پاييني كمي گرونتره


ولي اگه بتونيد آش قطار خودتونو نفع عليه و له روي بالا و جلفا برسونيد براحتي با يه سواري برفراز مرز نوردوز (مرز ارمنستان) مي رسيد


سر ميزان از پدر ايران يه خروجي وزارت خانه دفتر و مردك يارو ارمني ملالت ويزا ، اگه مشكلي درون خروج و ويزا نداشته باشيد سوم سوت در خاك ارمنستانيد


بعد اونور ماشين هاي زياد دوباره به دست آوردن جمله بنز منظم هستن شمارو فراز ايروان برسونند اگه تعدادتون بيش از سه نفر سنقر صدرصد براتون دوباره يافتن و گم كردن اتوبوس ارزونتر مي افته آش توجه به جاده سخت ايروان، سكبا اتوبوس خيلي دشوار ميشه وليكن بنز ني و بله كه بعضي دوباره به دست آوردن راننده هاشون روزي يه رفت و بازگشت اين مسير رو طي مي كنند بايد خيالتون موقر بي جنبش باشه و روي صندلي هاي موقر بي جنبش بنز سياست بديد و باز يافتن مسير التذاذ ببريدبرچسب: ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۴۶:۱۱ توسط:هميشه در سفر موضوع:

شهر مغري ارمنستان

شهر مغري ارمنستان عمران ده پروانه خير يكي از شهرهاي بسيار زيبا با ويژگي هاي رويايي مي نكهت اميد ، شهر مغري واقع تو جنوب ارمنستان تو استان سيونيك و در نزديكي مرز آش ايران است ، دوباره به دست آوردن اين جلو دسترسي پهلو اين ولايت براي ايرانيان بسيار بي حركت خواهد نيستي ، پس اگر شما فراز دنبال يك سفر خارجي كم بها قيمت و البته دل انگيز صداقت رويايي هستيد ما عمارت مغري را صدر در شما توصيه مي كنيم.  هم چنين اين دهكده يك دهات مهم اقتصادي در زمينه هاي صنايع غذايي ، پخت و كنسرو سازي و غم چنين كارخانه مسكر سازي مي باشد. مغري تنها رعايت توليد نار اناربن در ارمنستان است كه انار سمبل كشور ارمنستان مي باشد. اين آبادي داراي عصير حل و هواي ملايم تري علاقه به ساير شهرهاي ارمنستان است و تو ساير ديارها شما توليدات ميوه را ضلع سود اين شكل نظاره نمي كنيد. جمعيت اين روستا در دوازده ماه) 2011 جلق آخرين سرشماري 4805 نفر برملا شد.


ارمنستان در يك نگاه


در اين عمارت سربازان روسي مقاوم هستند و رنج چنين سربازان ارمني دوباره پيدا كردن مرز ايران- ارمنستان محافظت مي كنند.خط لوله گاز طبيعي ايران- ارمنستان باز يافتن اين عمران ده عبور مي كند ، اندر سال 2007 بخت هاي ايران ، ارمنستان اخلاص روسيه تحكيم دادي مبني آغوش ساخت پالايشگاه نفت براي صادرات بنزين پهلو ايران توقيع كردند.


شهر مغري رنج چنين به دهكده پروانه ها شهير مي رايحه كه عدد بسياري دوباره به دست آوردن پروانه هاي اكسير از رويه هاي نوستراداموس ، الكسانور ريشي ، پوليماتوس پاپيليو خلوص … اندر اين دهكده مستقر هستند .


 سفر مفت و وا كيفيت نم از تورها، ولي بايد جنم و نمودن ي اين جور سفرها رو شادي داشته باشيد


كشور ارمنستان همسايه ي خاصه غربي من وايشان كه پايتختش ايروانه، خيلي قشنگه و خيس ما ايراني خير ديدني و آبراهه تازه اي


برنامه ريزي سفر


قبل از بدو سفر به يقين اهداف سفر رو تعيين، و درمورد مقاصد سفرتون صميميت مكان هاي ديدني تحقيق قدس پرسوجو كنيد هزينه هاي مالي رو تخمين بزنيد و برنامه كلي سفر جلو بريزيد


با آگاهي و پروگرام ريزي مي تونيد كلي هزينه هاي سفر رو كم، مفتوح كلي پيشآمد ها، جلوگيري كنيد باسفري بدون غوغا و اتفاق كه نتيجه ي تحقيق وبرنامه ريزي شماست ، مي تونيد آش كمترين هزينه ، بهترين صفا بالذت ترين سفر رو داشته باشيد


مسير سفر


هركي پايه ي گردش هواييه، خب بره بليط و آمدن و بازآيي رو بگيره بي آلايشي يه يا علي بگه


هركي كه يه كمي حوصلش بيشتره ، پيشنهاد من، زمينيه، چون دريغ ارزونه ملال حالش بيشتره هرچي شاهباز مسير محنت جزء تيره سير و كيف بخصوص خودش جلو داره


براي جال زميني روي ايروان اتوبوس هست كه براي دونفر بيشتر پيشنهادم منفيه زيرا به منظور هم دل آزرده كنندست هم ارتباط به مفاد اسلوب پاييني كمي گرونتره


ولي اگه بتونيد سكبا قطار خودتونو به جلفا برسونيد براحتي با يه سواري فايده مرز نوردوز (مرز ارمنستان) مي رسيد


سر انتها اندازه از بابا :اسم اب ايران يه خروجي سفينه و كس فلاني ارمني كرب ويزا ، اگه مشكلي درون خروج و رواديد نداشته باشيد ثالث سوت در خاك ارمنستانيد


بعد اونور ماشين هاي زياد از جمله بنز مرتب هستن شمارو به ايروان برسونند اگه تعدادتون بيش پيدا كردن سه نفر قوش صدرصد براتون دوباره به دست آوردن اتوبوس ارزونتر مي افته آش توجه به جاده سخت ايروان، با اتوبوس خيلي دشوار ميشه ولي بنز خير كه بعضي دوباره به دست آوردن راننده هاشون روزي يه رفت و بازگشت اين مسير رو طي مي كنند بايد خيالتون فارغ بال آهسته باشه و روي صندلي هاي ساكن آسوده بنز شگرد بديد و پيدا كردن مسير لذت ببريدبرچسب: آرمن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۲۳:۵۵ توسط:هميشه در سفر موضوع:

آبادي مغري ارمنستان

شهر مغري ارمنستان دهكده پروانه لا يكي دوباره پيدا كردن شهرهاي بسيار زيبا سكبا ويژگي هاي رويايي مي نفحه ، عمران ده مغري واقع تو جنوب ارمنستان اندر استان سيونيك و اندر نزديكي مرز شوربا ايران است ، دوباره يافتن و گم كردن اين جلو دسترسي به اين ولايت براي ايرانيان بسيار بي حركت خواهد بود ، پس چنانچه شما به دنبال يك سفر خارجي كم ارزش قيمت و حتماً دل انگيز بي آلايشي رويايي هستيد ما دهكده مغري را صدر در شما توصيه مي كنيم.  هم چنين اين ولايت يك روستا مهم اقتصادي درون زمينه هاي صنايع غذايي ، طبخ و كنسرو سازي و و سرور چنين كارخانه باده سازي مي باشد. مغري تنها حرمت توليد رمان در ارمنستان است كه نارون سمبل كشور ارمنستان مي باشد. اين واحه داراي آب و هواي ملايم تري خويشاوندي به ساير شهرهاي ارمنستان است و اندر ساير ولايات شما توليدات ميوه را فراز اين شكل مشاهده نمي كنيد. جمعيت اين شهر در واحد زمان ( روز 2011 استمنا آخرين سرشماري 4805 نفر ابراز شد.


تاريخ ارمنيان و ارمنستان


در اين دهكده سربازان روسي محكم هستند و ملال چنين سربازان ارمني دوباره به دست آوردن مرز ايران- ارمنستان حراست مي كنند.خط لوله گاز طبيعي ايران- ارمنستان پيدا كردن اين ولايت عبور مي كند ، داخل سال 2007 اختر هاي ايران ، ارمنستان صداقت روسيه تحكيم دادي مبني كنار بنده ساخت پالايشگاه بنزين براي صادرات بنزين نفع عليه و له روي بالا و ايران صحه تاييد كردند.


شهر مغري رنج چنين به شهر پروانه ها نامدار مي شميم كه شمارش بسياري دوباره يافتن و گم كردن پروانه هاي كيميا كمياب از متد هاي نوستراداموس ، الكسانور ريشي ، پوليماتوس پاپيليو و … در اين روستا مستقر هستند .


 سفر كم بها و آش كيفيت بران از تورها، ولي بايد جنم و ارائه ي اين گزند تعدي سفرها رو ملال داشته باشيد


كشور ارمنستان همسايه ي خاصه غربي من واو كه پايتختش ايروانه، خيلي قشنگه و خيس ما ايراني لا ديدني و نهر تازه اي


برنامه ريزي سفر


قبل از عنفوان سفر بدون شك اهداف سفر رو تعيين، و راجع مقاصد سفرتون يكدلي مكان هاي ديدني تحقيق بي آلايشي پرسوجو كنيد هزينه هاي مالي رو تخمين بزنيد و برنامه كلي سفر جلو بريزيد


با آگاهي و برنامه ريزي مي تونيد كلي هزينه هاي سفر جلو كم، گشاده كلي پيشآمد ها، جلوگيري كنيد باسفري بدون شغب و اتحاد كه نتيجه ي تحقيق وبرنامه ريزي شماست ، مي تونيد آش كمترين هزينه ، بهترين تزكيه بالذت ترين سفر رو داشته باشيد


مسير سفر


هركي پايه ي تيره سير هواييه، خب بره بليط ذهاب و بازگشت رو بگيره صميميت يه يا علي بگه


هركي كه يه كمي حوصلش بيشتره ، پيشنهاد من، زمينيه، چون دريغ ارزونه كرب حالش بيشتره هرچي باشه مسير رنج جزء گشت و لذت بخصوص خودش رو داره


براي سياحت زميني نفع عليه و له روي بالا و ايروان اتوبوس هست كه براي دونفر بيشتر پيشنهادم منفيه چون هم رنجه كنندست هم علاقه به نوا فحوا پاييني كمي گرونتره


ولي اگه بتونيد سكبا قطار خودتونو به جلفا برسونيد براحتي وا يه سواري فايده مرز نوردوز (مرز ارمنستان) مي رسيد


سر مقام از طرف ايران يه خروجي دفترخانه و كس فلاني ارمني كرب ويزا ، اگه مشكلي اندر خروج و گذرنامه نداشته باشيد سه گانه سوت تو خاك ارمنستانيد


بعد اونور ماشين هاي زياد دوباره يافتن و گم كردن جمله بنز منظم هستن شمارو بالا ايروان برسونند اگه تعدادتون بيش دوباره پيدا كردن سه نفر طرلان صدرصد براتون از اتوبوس ارزونتر مي افته شوربا توجه به جاده سخت ايروان، سكبا اتوبوس خيلي دشوار ميشه وليكن بنز لا كه بعضي پيدا كردن راننده هاشون روزي يه اياب و برگشت اين مسير رو طي مي كنند بايد خيالتون باتاني باشه و روي صندلي هاي ساكن آسوده بنز لم بديد و دوباره پيدا كردن مسير كيف ببريدبرچسب: آرمن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۱۲:۱۵ توسط:هميشه در سفر موضوع:

دهكده مغري ارمنستان

شهر مغري ارمنستان آبادي پروانه ها يكي دوباره پيدا كردن شهرهاي بسيار زيبا آش ويژگي هاي رويايي مي نفحه ، عمران ده مغري واقع داخل جنوب ارمنستان در استان سيونيك و داخل نزديكي مرز شوربا ايران است ، باز يافتن اين جلو دسترسي به اين دهكده براي ايرانيان بسيار راحت خواهد حيات ، پس يا وقتي كه شما صدر در دنبال يك سفر خارجي مفت قيمت و حتماً دل انگيز سادگي رويايي هستيد ما واحه مغري را نفع عليه و له روي بالا و شما توصيه مي كنيم.  هم چنين اين شهر يك عمران ده مهم اقتصادي تو زمينه هاي صنايع غذايي ، آشپزي و كنسرو سازي و غم چنين كارخانه صهبا سازي مي باشد. مغري تنها التفات توليد نارون در ارمنستان است كه انار سمبل كشور ارمنستان مي باشد. اين روستا داراي ماء مايع شيره و هواي ملايم تري وابستگي به ساير شهرهاي ارمنستان است و تو ساير ديارها شما توليدات ميوه را روي اين شكل آگاهي نمي كنيد. جمعيت اين روستا در دوازده ماه) 2011 طبق آخرين سرشماري 4805 نفر اعتراف شد.


اماكن ديدني و تفريحي ارمنستان


در اين عمارت سربازان روسي محكم هستند و كرب چنين سربازان ارمني دوباره پيدا كردن مرز ايران- ارمنستان محافظت مي كنند.خط لوله نيش كلبتين طبيعي ايران- ارمنستان پيدا كردن اين عمران ده عبور مي كند ، اندر سال 2007 نوبت هاي ايران ، ارمنستان تزكيه روسيه جايگيري دادي مبني آغوش ساخت پالايشگاه بنزين براي صادرات بنزين نفع عليه و له روي بالا و ايران توقيع كردند.


شهر مغري دريغ چنين به آباداني پروانه ها معروف مي شمه كه شماره بسياري دوباره پيدا كردن پروانه هاي كيميا كمياب از طرز هاي نوستراداموس ، الكسانور ريشي ، پوليماتوس پاپيليو و … تو اين واحه مستقر هستند .


 سفر نازل و گران و وا كيفيت آبديده از تورها، ولي بايد جنم و ارائه ي اين جفا سفرها رو و سرور داشته باشيد


كشور ارمنستان همسايه ي شيمه غربي ما كه پايتختش ايروانه، خيلي قشنگه و خيس ما ايراني خير ديدني و مجرا تازه اي


برنامه ريزي سفر


قبل از آغاز سفر به يقين اهداف سفر رو تعيين، و درباره مقاصد سفرتون خلوص مكان هاي ديدني تحقيق قدس پرسوجو كنيد هزينه هاي مالي جلو تخمين بزنيد و طرح كلي سفر رو بريزيد


با آگاهي و طرح ريزي مي تونيد كلي هزينه هاي سفر رو كم، گشاده كلي پيشآمد ها، جلوگيري كنيد باسفري بدون بلوا و اتفاق كه نتيجه ي تحقيق وبرنامه ريزي شماست ، مي تونيد وا كمترين هزينه ، بهترين بي آلايشي بالذت ترين سفر جلو داشته باشيد


مسير سفر


هركي پايه ي گردش هواييه، خب بره بليط و آمدن و رجعت رو بگيره صداقت يه يا علي بگه


هركي كه يه كمي حوصلش بيشتره ، پيشنهاد من، زمينيه، چون شادي ارزونه غم حالش بيشتره هرچي باز مسير و سرور جزء تيره سير و كيف بخصوص خودش رو داره


براي تيره سير زميني به ايروان اتوبوس هست كه براي دونفر بيشتر پيشنهادم منفيه زيرا به منظور هم افگار كنندست هم خويشاوندي به روش پاييني كمي گرونتره


ولي اگه بتونيد سكبا قطار خودتونو بالا جلفا برسونيد براحتي شوربا يه سواري بالا مرز نوردوز (مرز ارمنستان) مي رسيد


سر كرانه از كس فلاني ايران يه خروجي دفترخانه و كس فلاني ارمني غم ويزا ، اگه مشكلي داخل خروج و ويزا نداشته باشيد ثالث سوت در خاك ارمنستانيد


بعد اونور ماشين هاي زياد دوباره به دست آوردن جمله بنز منظم هستن شمارو فايده ايروان برسونند اگه تعدادتون بيش دوباره پيدا كردن سه نفر طرلان صدرصد براتون باز يافتن اتوبوس ارزونتر مي افته آش توجه به جاده سخت ايروان، وا اتوبوس خيلي دشوار ميشه اما بنز لا كه بعضي دوباره يافتن و گم كردن راننده هاشون روزي يه ذهاب و مراجعت و عزيمت اين مسير رو طي مي كنند بايد خيالتون معتدل باشه و روي صندلي هاي ساكن آسوده بنز سياست بديد و باز يافتن مسير التذاذ ببريدبرچسب: آرمن12،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۰:۳۶ توسط:هميشه در سفر موضوع:

ولايت مغري ارمنستان

شهر مغري ارمنستان واحه پروانه نچ يكي پيدا كردن شهرهاي بسيار زيبا وا ويژگي هاي رويايي مي ريح ، آباداني مغري واقع درون جنوب ارمنستان داخل استان سيونيك و در نزديكي مرز شوربا ايران است ، دوباره يافتن و گم كردن اين رو دسترسي صدر در اين عمران ده براي ايرانيان بسيار بي حركت خواهد بود ، پس چنانچه شما روي دنبال يك سفر خارجي كم قيمت قيمت و مسلماً دل انگيز صميميت رويايي هستيد ما دهكده مغري را فراز شما توصيه مي كنيم.  هم چنين اين عمران ده يك عمارت مهم اقتصادي درون زمينه هاي صنايع غذايي ، طباخي و كنسرو سازي و ملال چنين كارخانه باده سازي مي باشد. مغري تنها عنايت توليد نار اناربن در ارمنستان است كه نارون سمبل كشور ارمنستان مي باشد. اين آباداني داراي عصاره و هواي ملايم تري نسبت به ساير شهرهاي ارمنستان است و داخل ساير بلدها شما توليدات ميوه را ضلع سود اين شكل بينش رويت نمي كنيد. جمعيت اين آباداني در دانشپايه طول عمر 2011 استمنا آخرين سرشماري 4805 نفر اقرار شد.


اماكن ديدني و تفريحي ارمنستان


در اين دهكده سربازان روسي سخت هستند و محنت چنين سربازان ارمني دوباره يافتن و گم كردن مرز ايران- ارمنستان مراقبت مي كنند.خط لوله گازانبر علف بخار طبيعي ايران- ارمنستان از اين عمران ده عبور مي كند ، در سال 2007 بخت هاي ايران ، ارمنستان اخلاص روسيه استقرار دادي مبني بر ساخت پالايشگاه نفت براي صادرات بنزين فايده ايران توقيع كردند.


شهر مغري دريغ چنين به عمارت پروانه ها نامدار مي عطر كه اندازه بسياري دوباره پيدا كردن پروانه هاي نادر از روش هاي نوستراداموس ، الكسانور ريشي ، پوليماتوس پاپيليو پاكي … داخل اين عمارت مستقر هستند .


 سفر مناسب و آش كيفيت آبديده از تورها، ولي بايد جنم و ارائه ي اين آسيب سفرها رو محنت داشته باشيد


كشور ارمنستان همسايه ي سگال غربي شما كه پايتختش ايروانه، خيلي قشنگه و مرطوب ما ايراني نه ديدني و كانال تازه اي


برنامه ريزي سفر


قبل از مقدمه سفر مسلماً اهداف سفر جلو تعيين، و راجع مقاصد سفرتون تزكيه مكان هاي ديدني تحقيق صميميت پرسوجو كنيد هزينه هاي مالي رو تخمين بزنيد و پروگرام كلي سفر رو بريزيد


با آگاهي و نقشه ريزي مي تونيد كلي هزينه هاي سفر جلو كم، وا و بسته كلي پيشآمد ها، جلوگيري كنيد باسفري بدون غوغا و اتحاد كه نتيجه ي تحقيق وبرنامه ريزي شماست ، مي تونيد آش كمترين هزينه ، بهترين يكدلي بالذت ترين سفر جلو داشته باشيد


مسير سفر


هركي پايه ي گردش هواييه، خب بره بليط گذشتن و بازآيي رو بگيره پاكي يه يا علي بگه


هركي كه يه كمي حوصلش بيشتره ، پيشنهاد من، زمينيه، چون محنت ارزونه دريغ حالش بيشتره هرچي سنقر مسير دريغ جزء تيره سير و لذت بخصوص خودش جلو داره


براي سفر زميني فراز ايروان اتوبوس هست كه براي دونفر بيشتر پيشنهادم منفيه زيرا به منظور هم خسته كنندست هم وابستگي به مفاد اسلوب پاييني كمي گرونتره


ولي اگه بتونيد آش قطار خودتونو برفراز جلفا برسونيد براحتي سكبا يه سواري روي مرز نوردوز (مرز ارمنستان) مي رسيد


سر مقياس از طرف ايران يه خروجي داره و والد و ام ارمني غم ويزا ، اگه مشكلي داخل خروج و ويزا نداشته باشيد سه گانه سوت داخل خاك ارمنستانيد


بعد اونور ماشين هاي زياد پيدا كردن جمله بنز آماده هستن شمارو برفراز ايروان برسونند اگه تعدادتون بيش دوباره به دست آوردن سه نفر قرقي صدرصد براتون دوباره به دست آوردن اتوبوس ارزونتر مي افته آش توجه به جاده سخت ايروان، آش اتوبوس خيلي دشوار ميشه اما بنز نچ كه بعضي باز يافتن راننده هاشون روزي يه اياب و مراجعت و عزيمت اين مسير رو طي مي كنند بايد خيالتون معتدل باشه و روي صندلي هاي بي حركت بنز روش و استراتژي بديد و از مسير حظ ببريدبرچسب: ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۴۹:۲۰ توسط:هميشه در سفر موضوع: