هميشه در سفر

دانستني هاي ارمنستان براي مرتبط بودن سفري لذتبخش

ارمنستان باز يافتن جمله كشورهايي است كه مي تمهيد سفري التذاذ را تو آنجا امتحان كرد.در اين كشور جمعاً چيز دست صدر در دست كرب داده است ولو مسافران بتوانند خاطره ها خوشي را براي خود بسازند. پس سكبا ما مصاحب باشيد تا آش اين كشور آشنا داشتني بيشتر خويش شويد.
جذب هاي گردشگري
مهمتريــن شــهرهاي ارمنســتان ايــروان، گيومــري صفا وانــادزور خلوص دليجــان مــي باشــند. كليســاي جامــع اچمياتســين خلوص ســايت باســتان شناســي زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات بي آلايشي ســاناهين سادگي صومعــه گغــارد و باريكه آزات مهمتريــن جاذبــه هــاي فرهنگــي ارمنســتان مــي باشــند كه هــر ســه درون فهرســت ميــراث جهانــي يونســكو ثبــت شــده انــد. ديگــر جاذبــه هــاي گردشــگري ارمنســتان شــامل كاســكاد (هــزار پلــه)، تــالار ملــي اپــرا بي آلايشي بالــه الكســاندر اســپندياريان، ميــدان هراپــاراگ (جمهــوري)، قلعــه اربونــي، صومعــه ساغموســا- وانــك، صومعــه نوراوانــك، گارنــي، كليســاي خورويــراپ، گالــري ملــي ارمنســتان، منطقــه گردشــگري وچشــمه معدنــي جرمــوك، دربند تنگ گل هــا، درياچــه ســوان و خانــه مــوزه ســرگئي پاراجانــف مــي شــود. دوباره پيدا كردن فعاليــت هــاي تفريحــي رايــج اندر ارمنســتان مــي تــوان بــه كــوه نــوردي، صخــره نــوردي، كمپينــگ، اســكي، مــوج ســواري بــا تختــه و بادبــان صفا آفتــاب گرفتــن اشــاره كــرد.


ہاقتصاد ارمنستانخريد
شــايد بخواهيــد در طــي ســفر بــه ارمنســتان قــدري هــم خريــد نماييــد. فــرش، ميــوه يكدلي صنايــع دســتي از مهتريــن ســوغاتي هــاي ارمنســتان مــي باشــند. پــول رايــج ارمنســتان غمبار بحراني مــي باشــد، بعضــي پيدا كردن فروشــگاه هــا دلار نيــز قبــول مــي كننــد. دســتگاه هــاي خودپــرداز داخل همــه جــاي شــهر هــاي بــزرگ وجــود دارنــد. كارت هــاي اعتبــاري هنــوز اندر ارمنســتان رايــج نيســتند. هــر دلار امريــكا حــدود۴۰۰ نمايشنامه غم انگيز ارمنســتان مــي شــود. فروشــگاه هــا تزكيه رســتوران هــا همــه روزه صميميت مراكــز اداري دوباره يافتن و گم كردن دوشــنبه تــا شــنبه بــاز هســتند. فروشــگاه هــا درون صبــح سريعاً بــاز نيســتند. اكثــر قيمــت هــا شــامل ماليــات نيــز مــي شــوند (غيــر باز يافتن بعضــي هتــل هــا). چانــه زنــي زيــاد رايــج نيســت امــا داخل صورتــي كــه جنـــــس گــران قيـــــمت يــا تو حــــجم زيــاد بخريــد مــي توانيــد تخفيــف بگيريــد. انعــام خصوصــا درون كافــه صفا رســتوران هــا بســيار رايــج اســت. بســياري دوباره يافتن و گم كردن ارمنــي هــا قيمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــي كننــد. ورنيســيج بــازاري اســت كــه اندر فضــاي بــاز در كنــار ميــدان جمهــوري هــر شــنبه برپــا مــي شــوند صميميت اجنــاس، ســوغات و صنايــع دســتي مناســبي بــراي خريــد گردشــگران دارد. بــازار سرپوشــيده اندر خيابــان ماشــتوتس ميــوه صفا ســبزيجات تــازه همچنيــن ميــوه خشــك بــراي فــروش دارد.
خــوروات (كبــاب) گوشــت خــوك، گاو، بــره قدس مــرغ داخل ارمنســتان بســيار رايــج اســت كــه توســط پيــاز تزكيه فلفــل هــاي ارمنــي بــه نزاكت مال طعــم داده مــي شــود. تو كنــار خــوروات گوجــه فرنگــي، بادمجــان پاكي فلفــل شــيرين ســرو مــي شــود. بورشــت يــك نــوع ســوپ ســبزي مــي باشــد كــه چغنــدر دوباره يافتن و گم كردن تركيبــات اصلــي طرفه العين مــي باشــد. دلمــه (بــرگ كلــم، فلفــل يكدلي بادنجــان پيچيــده شــده داخل بــرگ مــو) نيــز دوباره به دست آوردن غذاهــاي لذيــذ ارمنــي مــي باشــد. تــن (دوغ)، جرمــوك (آب معدنــي)، بالــي هيــوت (آب گيــاس)، قهــوه ارمنــي اخلاص چــاي هــاي گياهــي دوباره به دست آوردن معــروف تريــن نوشــيدني هــاي ارمنــي مــي باشــند. شــما درون مســافرخانه هــاي ارمنســتان مــي توانيــد فرهنــگ ارمنــي را تجربــه كنيــد. در مناطــق بري افتــاده و روســتاها اگــر زبــان روســي يــا ارمنــي بلــد نباشــيد بــا مشــكل مواجــه خواهيــد شــد. پــس بهتــر اســت يــك لفظ نامــه زبــان ارمنــي همــراه خــود داشــته باشــيد. درون اطــراف درياچــه ســوان پاكي لــري مــارز شــمالي (۵۰كيلومتــري مــرز گرجســتان) مــي توانيــد هتــل هــاي خوبــي پيــدا كنيــد بي آلايشي قيمـت هــاي معقولــي پيــدا كنيــد. تــاوش مــارز يكــي باز يافتن بهتريــن مقاصــد گردشــگري ارمنســتان تو فصــل تابســتان مــي باشــد. دليجــان آسايشــگاه هــاي معروفــي دارد كــه بــه گستره انتها شــوروي برمــي گــردد. شــما مــي توانيــد بــا مبلــغ اندكــي يــك اتــاق زيبــا بــراي يــك خانــواده بــه همــراه غــذا و حتـي يــك خــودرو بــراي بازديــد پيدا كردن جاذبــه هــاي اطــراف اجــاره كنيــد.
نكات ايمني اصلي به بين مسافرت ضلع سود ارمنستان
گردشــگراني كــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــكات ايمنــي زيــر را رعايــت فرمايند: • بــه طــور كلــي ايــروان شــهر امنــي مــي باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پيــاده روي در شــب، مواظــب اختلاس كننده هــا بي آلايشي جيــب برهــا باشــيد.

 • مقابــل دســتگاه هــاي خــود پــرداز كاهبردارانــي وجــود دارنــد كــه كارت هــاي اعتبــاري تقلبــي مــي فروشــند.

 • بهتر است مردان نرينه ها شب ها برفراز تنهايي پيدا كردن جايي بازديد نكنند.

 • بــا رانندگانــي كــه داخل فــرودگاه بــه شــما مــي گوينــد كــه تاكســي مخصــوص فــرودگاه هســتند، اعتمــاد نكنيــد، زيــرا اكثــر آنهــا تاخت تــا ســه برابــر تاكســي هــاي عــادي از شــما پــول مــي گيرنــد.

 • غذاهــاي ارمنــي اغلــب بهداشــتي اخلاص ســالم مــي باشــند، امــا ارمنــي هــا عــادت دارنــد كــه غــذاي زيــادي بــه شــما تعــارف كننــد، زيــاده روي نكنيــد.

 •  آب شــيرهاي لولــه كشــي ســالم مــي باشــند، زيــرا مســتقيم باز يافتن كــوه هــا سرچشــمه مــي گيرنــد. آب هــاي معدنــي اندر بطــري نيــز موجــود مــي باشــد.

 •  ســيگار كشــيدن در مــكان هــاي عمومــي ممنــوع مــي باشــد. بــا وجــود ايــن، تعــداد ســيگاري هــاي ارمنســتان دوباره يافتن و گم كردن كليــه كشــور هــاي اروپــاي بالاتــر اســت. درون كافــه هــاي ســرباز اگــر زيــر ســيگاري ديديــد، مــي توانيــد ســيگار بكشــيد.

 • فرهنگ ارمني هاي بسيار شبيه اروپايي لا مي باشد.

 • ســعي كنيــد راجــع بــه مســائل فرهنگــي صميميت سياســي آذربايجــان صميميت ناگورنو-قــره بــاغ صحبــت نكنيــد، زيــرا ارمنــي هــاي بســيار نســبت بــه ايــن موضــوع حســاس مــي باشــند. موضــوع نســل كشــي ارمنــي هــاي نيــز باز يافتن مســائل حســاس بــراي ارمنــي هــاي مــي باشــد.

 •  هنــگام ادخال بــه كليســاها، لبــاس هــاي مرتــب اخلاص پوشــيده بپوشــيد و بــه آرامــي صحبــت كنيد.
  بــه خاطــر داشــته باشــيد كــه ســفر بــه ارمنســتان مــي توانــد تجربــه اي بــه يــاد ماندنــي سادگي شــيرين در زندگيتــان باشــد . توصيــه مــي كنيــم كــه پيــش دوباره به دست آوردن ســفر، بيشــتر دربــاره ايــن مقصــد مســافرت تــان مطالعــه نماييــد تــا بــا آگاهــي بيشــتري برنامــه ريــزي تــان را بــه انجــام برســانيد.
غذا
غذاهــاي ايرانــي روي عــادات غذايــي بســياري دوباره پيدا كردن مــردم جهــان از جملــه مــردم ارمنســتان تاثيــر زيــادي گذاشــته اســت.غذاهاي كامــلا ايرانــي از جملــه ســبزي پلــو بــا ماهــي، خورشــت بادنجــان ، كوكــو ســبزي، كتلــت، آبگوشــت وانــواع با در فهرســت غذاهــاي رســتوران هــاي ارمنســتان بــه چشــم مــي خــورد. آشــپز يكــي از ايــن رســتوران هــا درايــن بــاره گفــت: شــكي نيســت كــه آشــپزي ايرانــي تاثيــر خــود را بــر بخش هــاي اعظمــي دوباره پيدا كردن جهــان گذاشــته اســت. آبگوشــت كــه دوباره پيدا كردن غذاهــاي كهــن ايرانيــان اســت بــه غــذاي ملــي ارمنــي هــا تبديــل شــده اســت. يــك سرآشــپز ارمنــي بــا بيــان اينكــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهري قدس روســتايي اســت،گفت: همجــواري ارمنســتان بــا ايــران موجــب تركيــب شــدن آداب داني هــاي غذايــي ايــن كشــورها صفا بــه وجــود آمــدن يــك ســبك منحصــر بــه فــرد در آشــپزي شــده اســت. همچنيــن انــواع آش ايرانــي ازجملــه با ماســت داخل ارمنســتان جريان زيــادي دارد. حليــم نيــز پيدا كردن معــروف تريــن آش هــاي ايرانــي اســت كــه داخل ارمنســتان غــذاي ســنتي محســوب مــي شــود قدس هرســال داخل اواخــر تابســتان درمنطقــه «موســالر» ارمنســتان ، حليــم نــذري بيــن مــردم توزيــع مــي شــود.در ارمنســتان كبــاب فقــط بــه كبــاب كوبيــده اطــاق مــي شــود قدس كبابهــاي نــوع ديگــر بــه اســم خورواتــس ناميــده مــي شــوند. بــورش يــك ســوپ گياهــي اســت. بصــورت ســنتي چغنــدر عنصــر اصلــي ثانيه ميباشــد، كــه رنــگ قرمــز تنــدي بــه آن ميدهــد. معمــولا بصــورت آتشي و بــه همراهــي خامــه تــرش تــازه ســرو ميشــود. خــاش (مثــل كلــه پاچــه، بــدون كلــه) يــك غــذاي ســنتي اســت، كــه باز يافتن منطقــه شــيراك نشــآت گرفتــه. غذايــي كــه داخل زمانهــاي قديــم بعنــوان چيزي براي ســير شــدن بي بضاعت ها بــوده، اكنــون بعنــوان يــك غــذاي منتخــب ملاحظــه مــي گــردد و تو جشــن هــاي زمســتاني جــاي خــاص خــود را دارد. دلمــه (برگهــاي انگــور ، برگهــاي كلــم، فلفــل سادگي بادمجــان پــر شــده بــا گوشــت) نيــز موجــود مــي باشــد.


ہاماكن ديدني و تفريحي ارمنستانميــوه هــا صفا ســبزيجات ارمنســتان مخصــوص ميباشــند. هــر كــس حتمــا بايــد آنهــا را امتحــان كنــد و هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد كــرد. نــان ارمنســتان نيــز بســيار خــوش طعــم ميباشــد. انــواع متنوعــي دوباره پيدا كردن نــان وجــود دارد، پيدا كردن لــواش گرفتــه تــا ماتنــاكاش (بربــري). اســتفاده پيدا كردن لبنيــات را فرامــوش نكنيــد. در كنــار لبنيــات معمولــي بعضــي هــا هســتند كــه واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــل اكروشــكا (ســوپ ســرد) بــا كفيــر (چيــزي مابين ماســت خلوص شــير) و خيــار صداقت شـويد، محصولــي ســالم اســت صداقت حســابي حالتــان را جــا مــي آورد. فرهنــگ كافــه نشــيني اندر ارمنســتان حاكــم اســت. بهتريــن مــكان بــراي خــوردن فنجاني قهــوه پاكي تماشــاي مــردم، كافــه هــاي كنــار خيابانــي ميباشــد. در شــبهاي تابســتان هــر نقطــه اي درون نزديكــي اپــرا ميتوانــد جايــي بــراي نشســتن باشــد. يكــي دوباره به دست آوردن كافــه هــاي زنجيــره اي كــه انــواع مختلــف چايــي بي آلايشي قهــوه اخلاص دســرهاي عالــي ارائــه ميدهــد ، “جــازوه” ميباشــد. شــايد يكــي باز يافتن مهمتريــن مشــكات ســفر خارجــه نــوع غذاهــاي كشــوري كــه بــه ثانيه ســفر مــي كنيــد باشــد ولــي خوشــبختانه غذاهايــي ارمنــي بــا طبــع مــا بســيار آشــنا اســت بي آلايشي غذاهايــي ماننــد: كبــاب كوبيــده، كبــاب بــرگ، دلمــه و كوفتــه را مــي تــوان غذاهــاي مشــترك نــام بــرد، اندر غــذا هــاي ارمنــي نيــز برنــج ديــده مــي شــود ولــي نــه بــه حين انــدازه كــه ايرانيــان بــه برنــج عاقمندنــد داخل ايــروان پايتخــت كشــور ارمنســتان نيــز چندين رســتوران ايرانــي وجــود دارد كــه غذاهــاي آن بــا ذبــح اســامي اســت باز يافتن ايــن جلو مشــكلي باز يافتن بابــت غــذاي ايرانــي نخواهيــد داشــت. اندر پخــت خلوص پــز غــذا داخل ارمنســتان كمتــر باز يافتن ادويجــات مختلــف اســتفاده مــي شــود صفا معمــولا نمــك صفا فلفــل ادويــه اصلــي غــذا اســت. رســمي تريــن غــذاي ارمنســتان انــواع كبــاب هــاي مختلــف اســت تنــوع پاكي كيفيــت محصــولات گوشــتي (سوســيس خلوص كالبــاس) باعــث شــده تــا داخل مهمانــي هــا نيــز از حين اســتفاده كننــد، اندر ارمنســتان عــلاوه بــر انــواع كبــاب هــاي مختلــف غذاهــاي ديگــر همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــي، اســباكتي، بيــف اســتراگانوف، لحمــاژو تزكيه هاريســا نيــز ديــده مــي شــود، نــان هــاي متنوعــي نيــز داخل ارمنســتان وجــود دارد دوباره پيدا كردن جملــه: نــان لــواش، مادنــاكاش، هــرازدان بي آلايشي باكــت درون ارمنســتان هماننــد كشــور هــاي ديگــر غذاهــاي فســت فــود از جملــه اي اف ســي، كــي اف ســي سادگي پيتــزا هــات نيــز يافــت مــي شــود. ارمنســتان راهــي بــه عصير حل هــاي وارسته نــدارد ولــي غذاهــاي دريــاي داخل ارمنســتان كــم طرفــدار نيســت ماهــي ايشــخان يكــي دوباره يافتن و گم كردن خــوش خوراكتريــن ماهــي هــاي درياچــه ســوان اســت كــه شــباهت زيــادي بــه ماهــي قــزل آلا دارد خرچنــك درياچــه ســوان نيــز طرفــداران زيــادي دارد.


برچسب: آرمن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۵۸:۰۲ توسط:هميشه در سفر موضوع:

دانستني هاي ارمنستان براي مرتبط بودن سفري لذتبخش

ارمنستان دوباره پيدا كردن جمله كشورهايي است كه مي تمهيد سفري حظ را در آنجا امتحان كرد.در اين كشور تمامو جزئي چيز دست صدر در دست شادي داده است ولو مسافران بتوانند خاطره ها خوشي را براي وجود و غير بسازند. پس با ما همراه باشيد تا وا اين كشور مونس داشتني بيشتر شناسنده شويد.
جذبه هاي گردشگري
مهمتريــن شــهرهاي ارمنســتان ايــروان، گيومــري پاكي وانــادزور يكدلي دليجــان مــي باشــند. كليســاي جامــع اچمياتســين قدس ســايت باســتان شناســي زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات سادگي ســاناهين قدس صومعــه گغــارد و دره آزات مهمتريــن جاذبــه هــاي فرهنگــي ارمنســتان مــي باشــند كه هــر ســه اندر فهرســت ميــراث جهانــي يونســكو ثبــت شــده انــد. ديگــر جاذبــه هــاي گردشــگري ارمنســتان شــامل كاســكاد (هــزار پلــه)، تــالار ملــي اپــرا و بالــه الكســاندر اســپندياريان، ميــدان هراپــاراگ (جمهــوري)، قلعــه اربونــي، صومعــه ساغموســا- وانــك، صومعــه نوراوانــك، گارنــي، كليســاي خورويــراپ، گالــري ملــي ارمنســتان، منطقــه گردشــگري وچشــمه معدنــي جرمــوك، دربند تنگ گل هــا، درياچــه ســوان صميميت خانــه مــوزه ســرگئي پاراجانــف مــي شــود. دوباره يافتن و گم كردن فعاليــت هــاي تفريحــي رايــج در ارمنســتان مــي تــوان بــه كــوه نــوردي، صخــره نــوردي، كمپينــگ، اســكي، مــوج ســواري بــا تختــه يكدلي بادبــان بي آلايشي آفتــاب گرفتــن اشــاره كــرد.


ہاماكن ديدني و تفريحي ارمنستانخريد
شــايد بخواهيــد داخل طــي ســفر بــه ارمنســتان قــدري هــم خريــد نماييــد. فــرش، ميــوه اخلاص صنايــع دســتي پيدا كردن مهتريــن ســوغاتي هــاي ارمنســتان مــي باشــند. پــول رايــج ارمنســتان نمايشنامه غم انگيز مــي باشــد، بعضــي دوباره به دست آوردن فروشــگاه هــا دلار نيــز قبــول مــي كننــد. دســتگاه هــاي خودپــرداز در همــه جــاي شــهر هــاي بــزرگ وجــود دارنــد. كارت هــاي اعتبــاري هنــوز در ارمنســتان رايــج نيســتند. هــر دلار امريــكا حــدود۴۰۰ غمبار بحراني ارمنســتان مــي شــود. فروشــگاه هــا خلوص رســتوران هــا همــه روزه تزكيه مراكــز اداري دوباره پيدا كردن دوشــنبه تــا شــنبه بــاز هســتند. فروشــگاه هــا درون صبــح سريعاً بــاز نيســتند. اكثــر قيمــت هــا شــامل ماليــات نيــز مــي شــوند (غيــر دوباره به دست آوردن بعضــي هتــل هــا). چانــه زنــي زيــاد رايــج نيســت امــا اندر صورتــي كــه جنـــــس گــران قيـــــمت يــا داخل حــــجم زيــاد بخريــد مــي توانيــد تخفيــف بگيريــد. انعــام خصوصــا در كافــه و رســتوران هــا بســيار رايــج اســت. بســياري از ارمنــي هــا قيمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــي كننــد. ورنيســيج بــازاري اســت كــه داخل فضــاي بــاز در كنــار ميــدان جمهــوري هــر شــنبه برپــا مــي شــوند پاكي اجنــاس، ســوغات پاكي صنايــع دســتي مناســبي بــراي خريــد گردشــگران دارد. بــازار سرپوشــيده در خيابــان ماشــتوتس ميــوه و ســبزيجات تــازه همچنيــن ميــوه خشــك بــراي فــروش دارد.
خــوروات (كبــاب) گوشــت خــوك، گاو، بــره بي آلايشي مــرغ در ارمنســتان بســيار رايــج اســت كــه توســط پيــاز اخلاص فلفــل هــاي ارمنــي بــه نفس طعــم داده مــي شــود. اندر كنــار خــوروات گوجــه فرنگــي، بادمجــان صداقت فلفــل شــيرين ســرو مــي شــود. بورشــت يــك نــوع ســوپ ســبزي مــي باشــد كــه چغنــدر باز يافتن تركيبــات اصلــي لحظه مــي باشــد. دلمــه (بــرگ كلــم، فلفــل صميميت بادنجــان پيچيــده شــده در بــرگ مــو) نيــز از غذاهــاي لذيــذ ارمنــي مــي باشــد. تــن (دوغ)، جرمــوك (آب معدنــي)، بالــي هيــوت (آب گيــاس)، قهــوه ارمنــي صفا چــاي هــاي گياهــي باز يافتن معــروف تريــن نوشــيدني هــاي ارمنــي مــي باشــند. شــما در مســافرخانه هــاي ارمنســتان مــي توانيــد فرهنــگ ارمنــي را تجربــه كنيــد. درون مناطــق بيزار افتــاده خلوص روســتاها اگــر زبــان روســي يــا ارمنــي بلــد نباشــيد بــا مشــكل مواجــه خواهيــد شــد. پــس بهتــر اســت يــك اصطلاح نامــه زبــان ارمنــي همــراه خــود داشــته باشــيد. داخل اطــراف درياچــه ســوان قدس لــري مــارز شــمالي (۵۰كيلومتــري مــرز گرجســتان) مــي توانيــد هتــل هــاي خوبــي پيــدا كنيــد خلوص قيمـت هــاي معقولــي پيــدا كنيــد. تــاوش مــارز يكــي باز يافتن بهتريــن مقاصــد گردشــگري ارمنســتان تو فصــل تابســتان مــي باشــد. دليجــان آسايشــگاه هــاي معروفــي دارد كــه بــه گستره انتها شــوروي برمــي گــردد. شــما مــي توانيــد بــا مبلــغ اندكــي يــك اتــاق زيبــا بــراي يــك خانــواده بــه همــراه غــذا صداقت حتـي يــك خــودرو بــراي بازديــد باز يافتن جاذبــه هــاي اطــراف اجــاره كنيــد.
نكات ايمني حقيقي به طي مسافرت نفع عليه و له روي بالا و ارمنستان
گردشــگراني كــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــكات ايمنــي زيــر را رعايــت فرمايند: • بــه طــور كلــي ايــروان شــهر امنــي مــي باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پيــاده روي تو شــب، مواظــب دزد هــا بي آلايشي جيــب برهــا باشــيد.

 • مقابــل دســتگاه هــاي خــود پــرداز كاهبردارانــي وجــود دارنــد كــه كارت هــاي اعتبــاري تقلبــي مــي فروشــند.

 • بهتر است مردان نرينه ها شب ها ضلع سود تنهايي دوباره يافتن و گم كردن جايي بازديد نكنند.

 • بــا رانندگانــي كــه در فــرودگاه بــه شــما مــي گوينــد كــه تاكســي مخصــوص فــرودگاه هســتند، اعتمــاد نكنيــد، زيــرا اكثــر آنهــا نوبت تــا ســه برابــر تاكســي هــاي عــادي دوباره به دست آوردن شــما پــول مــي گيرنــد.

 • غذاهــاي ارمنــي اغلــب بهداشــتي صميميت ســالم مــي باشــند، امــا ارمنــي هــا عــادت دارنــد كــه غــذاي زيــادي بــه شــما تعــارف كننــد، زيــاده روي نكنيــد.

 •  آب شــيرهاي لولــه كشــي ســالم مــي باشــند، زيــرا مســتقيم دوباره يافتن و گم كردن كــوه هــا سرچشــمه مــي گيرنــد. آب هــاي معدنــي در بطــري نيــز موجــود مــي باشــد.

 •  ســيگار كشــيدن در مــكان هــاي عمومــي ممنــوع مــي باشــد. بــا وجــود ايــن، تعــداد ســيگاري هــاي ارمنســتان از كليــه كشــور هــاي اروپــاي بالاتــر اســت. در كافــه هــاي ســرباز اگــر زيــر ســيگاري ديديــد، مــي توانيــد ســيگار بكشــيد.

 • فرهنگ ارمني هاي بسيار شبيه اروپايي ني و بله مي باشد.

 • ســعي كنيــد راجــع بــه مســائل فرهنگــي صفا سياســي آذربايجــان اخلاص ناگورنو-قــره بــاغ صحبــت نكنيــد، زيــرا ارمنــي هــاي بســيار نســبت بــه ايــن موضــوع حســاس مــي باشــند. موضــوع نســل كشــي ارمنــي هــاي نيــز دوباره يافتن و گم كردن مســائل حســاس بــراي ارمنــي هــاي مــي باشــد.

 •  هنــگام دخول بــه كليســاها، لبــاس هــاي مرتــب بي آلايشي پوشــيده بپوشــيد قدس بــه آرامــي صحبــت كنيد.
  بــه خاطــر داشــته باشــيد كــه ســفر بــه ارمنســتان مــي توانــد تجربــه اي بــه يــاد ماندنــي صميميت شــيرين اندر زندگيتــان باشــد . توصيــه مــي كنيــم كــه پيــش از ســفر، بيشــتر دربــاره ايــن مقصــد مســافرت تــان مطالعــه نماييــد تــا بــا آگاهــي بيشــتري برنامــه ريــزي تــان را بــه انجــام برســانيد.
غذا
غذاهــاي ايرانــي روي عــادات غذايــي بســياري دوباره يافتن و گم كردن مــردم جهــان از جملــه مــردم ارمنســتان تاثيــر زيــادي گذاشــته اســت.غذاهاي كامــلا ايرانــي دوباره پيدا كردن جملــه ســبزي پلــو بــا ماهــي، خورشــت بادنجــان ، كوكــو ســبزي، كتلــت، آبگوشــت وانــواع وا در فهرســت غذاهــاي رســتوران هــاي ارمنســتان بــه چشــم مــي خــورد. آشــپز يكــي دوباره يافتن و گم كردن ايــن رســتوران هــا درايــن بــاره گفــت: شــكي نيســت كــه آشــپزي ايرانــي تاثيــر خــود را بــر قسمت قطعه هــاي اعظمــي دوباره به دست آوردن جهــان گذاشــته اســت. آبگوشــت كــه باز يافتن غذاهــاي كهــن ايرانيــان اســت بــه غــذاي ملــي ارمنــي هــا تبديــل شــده اســت. يــك سرآشــپز ارمنــي بــا بيــان اينكــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهري پاكي روســتايي اســت،گفت: همجــواري ارمنســتان بــا ايــران موجــب تركيــب شــدن فرهنگ هــاي غذايــي ايــن كشــورها خلوص بــه وجــود آمــدن يــك ســبك منحصــر بــه فــرد داخل آشــپزي شــده اســت. همچنيــن انــواع آش ايرانــي ازجملــه سكبا ماســت درون ارمنســتان تداول زيــادي دارد. حليــم نيــز از معــروف تريــن شوربا هــاي ايرانــي اســت كــه در ارمنســتان غــذاي ســنتي محســوب مــي شــود خلوص هرســال درون اواخــر تابســتان درمنطقــه «موســالر» ارمنســتان ، حليــم نــذري بيــن مــردم توزيــع مــي شــود.در ارمنســتان كبــاب فقــط بــه كبــاب كوبيــده اطــاق مــي شــود تزكيه كبابهــاي نــوع ديگــر بــه اســم خورواتــس ناميــده مــي شــوند. بــورش يــك ســوپ گياهــي اســت. بصــورت ســنتي چغنــدر عنصــر اصلــي ثانيه ميباشــد، كــه رنــگ قرمــز تنــدي بــه دم ميدهــد. معمــولا بصــورت آذرگون و بــه همراهــي خامــه تــرش تــازه ســرو ميشــود. خــاش (مثــل كلــه پاچــه، بــدون كلــه) يــك غــذاي ســنتي اســت، كــه پيدا كردن منطقــه شــيراك نشــآت گرفتــه. غذايــي كــه داخل زمانهــاي قديــم بعنــوان چيزي براي ســير شــدن مسكين ها و اغنيا بــوده، اكنــون بعنــوان يــك غــذاي منتخــب ملاحظــه مــي گــردد و درون جشــن هــاي زمســتاني جــاي خــاص خــود را دارد. دلمــه (برگهــاي انگــور ، برگهــاي كلــم، فلفــل پاكي بادمجــان پــر شــده بــا گوشــت) نيــز موجــود مــي باشــد.


ہاماكن ديدني و تفريحي ارمنستانميــوه هــا صداقت ســبزيجات ارمنســتان مخصــوص ميباشــند. هــر كــس حتمــا بايــد آنهــا را امتحــان كنــد و هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد كــرد. نــان ارمنســتان نيــز بســيار خــوش طعــم ميباشــد. انــواع متنوعــي دوباره به دست آوردن نــان وجــود دارد، دوباره پيدا كردن لــواش گرفتــه تــا ماتنــاكاش (بربــري). اســتفاده پيدا كردن لبنيــات را فرامــوش نكنيــد. اندر كنــار لبنيــات معمولــي بعضــي هــا هســتند كــه واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــل اكروشــكا (ســوپ ســرد) بــا كفيــر (چيــزي مابين ماســت بي آلايشي شــير) صفا خيــار يكدلي شـويد، محصولــي ســالم اســت صداقت حســابي حالتــان را جــا مــي آورد. فرهنــگ كافــه نشــيني اندر ارمنســتان حاكــم اســت. بهتريــن مــكان بــراي خــوردن فنجاني قهــوه خلوص تماشــاي مــردم، كافــه هــاي كنــار خيابانــي ميباشــد. اندر شــبهاي تابســتان هــر نقطــه اي اندر نزديكــي اپــرا ميتوانــد جايــي بــراي نشســتن باشــد. يكــي باز يافتن كافــه هــاي زنجيــره اي كــه انــواع مختلــف چايــي قدس قهــوه صميميت دســرهاي عالــي ارائــه ميدهــد ، “جــازوه” ميباشــد. شــايد يكــي از مهمتريــن مشــكات ســفر خارجــه نــوع غذاهــاي كشــوري كــه بــه لحظه ســفر مــي كنيــد باشــد ولــي خوشــبختانه غذاهايــي ارمنــي بــا طبــع مــا بســيار آشــنا اســت و غذاهايــي ماننــد: كبــاب كوبيــده، كبــاب بــرگ، دلمــه صميميت كوفتــه را مــي تــوان غذاهــاي مشــترك نــام بــرد، اندر غــذا هــاي ارمنــي نيــز برنــج ديــده مــي شــود ولــي نــه بــه آن انــدازه كــه ايرانيــان بــه برنــج عاقمندنــد اندر ايــروان پايتخــت كشــور ارمنســتان نيــز چندين رســتوران ايرانــي وجــود دارد كــه غذاهــاي متعلق بــا ذبــح اســامي اســت پيدا كردن ايــن جلو مشــكلي دوباره به دست آوردن بابــت غــذاي ايرانــي نخواهيــد داشــت. تو پخــت بي آلايشي پــز غــذا درون ارمنســتان كمتــر پيدا كردن ادويجــات مختلــف اســتفاده مــي شــود بي آلايشي معمــولا نمــك خلوص فلفــل ادويــه اصلــي غــذا اســت. رســمي تريــن غــذاي ارمنســتان انــواع كبــاب هــاي مختلــف اســت تنــوع پاكي كيفيــت محصــولات گوشــتي (سوســيس سادگي كالبــاس) باعــث شــده تــا اندر مهمانــي هــا نيــز از ثانيه اســتفاده كننــد، درون ارمنســتان عــلاوه بــر انــواع كبــاب هــاي مختلــف غذاهــاي ديگــر همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــي، اســباكتي، بيــف اســتراگانوف، لحمــاژو صفا هاريســا نيــز ديــده مــي شــود، نــان هــاي متنوعــي نيــز اندر ارمنســتان وجــود دارد دوباره به دست آوردن جملــه: نــان لــواش، مادنــاكاش، هــرازدان يكدلي باكــت اندر ارمنســتان هماننــد كشــور هــاي ديگــر غذاهــاي فســت فــود دوباره يافتن و گم كردن جملــه اي اف ســي، كــي اف ســي اخلاص پيتــزا هــات نيــز يافــت مــي شــود. ارمنســتان راهــي بــه محلول ذوب خوي بزاق هــاي وارسته نــدارد ولــي غذاهــاي دريــاي تو ارمنســتان كــم طرفــدار نيســت ماهــي ايشــخان يكــي باز يافتن خــوش خوراكتريــن ماهــي هــاي درياچــه ســوان اســت كــه شــباهت زيــادي بــه ماهــي قــزل آلا دارد خرچنــك درياچــه ســوان نيــز طرفــداران زيــادي دارد.


برچسب: ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۳۳:۰۸ توسط:هميشه در سفر موضوع:

دانستني هاي ارمنستان براي مرتبط بودن سفري لذتبخش

ارمنستان پيدا كردن جمله كشورهايي است كه مي ____________تدارك سفري التذاذ را داخل آنجا آزمون كرد.در اين كشور همه چيز دست روي دست هم داده است هم مسافران بتوانند خاطره ها خوشي را براي خود بسازند. پس آش ما ولي باشيد تا وا اين كشور شناسنده داشتني بيشتر آشنا شويد.
جذب هاي گردشگري
مهمتريــن شــهرهاي ارمنســتان ايــروان، گيومــري اخلاص وانــادزور صميميت دليجــان مــي باشــند. كليســاي جامــع اچمياتســين و ســايت باســتان شناســي زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات تزكيه ســاناهين صميميت صومعــه گغــارد و تنگه آزات مهمتريــن جاذبــه هــاي فرهنگــي ارمنســتان مــي باشــند كه هــر ســه درون فهرســت ميــراث جهانــي يونســكو ثبــت شــده انــد. ديگــر جاذبــه هــاي گردشــگري ارمنســتان شــامل كاســكاد (هــزار پلــه)، تــالار ملــي اپــرا يكدلي بالــه الكســاندر اســپندياريان، ميــدان هراپــاراگ (جمهــوري)، قلعــه اربونــي، صومعــه ساغموســا- وانــك، صومعــه نوراوانــك، گارنــي، كليســاي خورويــراپ، گالــري ملــي ارمنســتان، منطقــه گردشــگري وچشــمه معدنــي جرمــوك، بغاز باب گل هــا، درياچــه ســوان صداقت خانــه مــوزه ســرگئي پاراجانــف مــي شــود. دوباره به دست آوردن فعاليــت هــاي تفريحــي رايــج داخل ارمنســتان مــي تــوان بــه كــوه نــوردي، صخــره نــوردي، كمپينــگ، اســكي، مــوج ســواري بــا تختــه صفا بادبــان تزكيه آفتــاب گرفتــن اشــاره كــرد.


ہآداب و رسوم ارمنستانخريد
شــايد بخواهيــد تو طــي ســفر بــه ارمنســتان قــدري هــم خريــد نماييــد. فــرش، ميــوه و صنايــع دســتي دوباره پيدا كردن مهتريــن ســوغاتي هــاي ارمنســتان مــي باشــند. پــول رايــج ارمنســتان درام مــي باشــد، بعضــي پيدا كردن فروشــگاه هــا دلار نيــز قبــول مــي كننــد. دســتگاه هــاي خودپــرداز داخل همــه جــاي شــهر هــاي بــزرگ وجــود دارنــد. كارت هــاي اعتبــاري هنــوز در ارمنســتان رايــج نيســتند. هــر دلار امريــكا حــدود۴۰۰ نمايشنامه غم انگيز ارمنســتان مــي شــود. فروشــگاه هــا و رســتوران هــا همــه روزه بي آلايشي مراكــز اداري باز يافتن دوشــنبه تــا شــنبه بــاز هســتند. فروشــگاه هــا در صبــح سريع بــاز نيســتند. اكثــر قيمــت هــا شــامل ماليــات نيــز مــي شــوند (غيــر پيدا كردن بعضــي هتــل هــا). چانــه زنــي زيــاد رايــج نيســت امــا درون صورتــي كــه جنـــــس گــران قيـــــمت يــا داخل حــــجم زيــاد بخريــد مــي توانيــد تخفيــف بگيريــد. انعــام خصوصــا داخل كافــه يكدلي رســتوران هــا بســيار رايــج اســت. بســياري از ارمنــي هــا قيمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــي كننــد. ورنيســيج بــازاري اســت كــه تو فضــاي بــاز در كنــار ميــدان جمهــوري هــر شــنبه برپــا مــي شــوند تزكيه اجنــاس، ســوغات اخلاص صنايــع دســتي مناســبي بــراي خريــد گردشــگران دارد. بــازار سرپوشــيده در خيابــان ماشــتوتس ميــوه اخلاص ســبزيجات تــازه همچنيــن ميــوه خشــك بــراي فــروش دارد.
خــوروات (كبــاب) گوشــت خــوك، گاو، بــره خلوص مــرغ در ارمنســتان بســيار رايــج اســت كــه توســط پيــاز بي آلايشي فلفــل هــاي ارمنــي بــه لمحه طعــم داده مــي شــود. تو كنــار خــوروات گوجــه فرنگــي، بادمجــان تزكيه فلفــل شــيرين ســرو مــي شــود. بورشــت يــك نــوع ســوپ ســبزي مــي باشــد كــه چغنــدر از تركيبــات اصلــي طرفه العين مــي باشــد. دلمــه (بــرگ كلــم، فلفــل صفا بادنجــان پيچيــده شــده داخل بــرگ مــو) نيــز از غذاهــاي لذيــذ ارمنــي مــي باشــد. تــن (دوغ)، جرمــوك (آب معدنــي)، بالــي هيــوت (آب گيــاس)، قهــوه ارمنــي يكدلي چــاي هــاي گياهــي دوباره پيدا كردن معــروف تريــن نوشــيدني هــاي ارمنــي مــي باشــند. شــما در مســافرخانه هــاي ارمنســتان مــي توانيــد فرهنــگ ارمنــي را تجربــه كنيــد. اندر مناطــق مبرا افتــاده قدس روســتاها اگــر زبــان روســي يــا ارمنــي بلــد نباشــيد بــا مشــكل مواجــه خواهيــد شــد. پــس بهتــر اســت يــك برندگي طرف نامــه زبــان ارمنــي همــراه خــود داشــته باشــيد. داخل اطــراف درياچــه ســوان صميميت لــري مــارز شــمالي (۵۰كيلومتــري مــرز گرجســتان) مــي توانيــد هتــل هــاي خوبــي پيــدا كنيــد اخلاص قيمـت هــاي معقولــي پيــدا كنيــد. تــاوش مــارز يكــي از بهتريــن مقاصــد گردشــگري ارمنســتان اندر فصــل تابســتان مــي باشــد. دليجــان آسايشــگاه هــاي معروفــي دارد كــه بــه زير دامن سينه كش شمول شــوروي برمــي گــردد. شــما مــي توانيــد بــا مبلــغ اندكــي يــك اتــاق زيبــا بــراي يــك خانــواده بــه همــراه غــذا سادگي حتـي يــك خــودرو بــراي بازديــد باز يافتن جاذبــه هــاي اطــراف اجــاره كنيــد.
نكات ايمني اصلي به ضمن مسافرت فراز ارمنستان
گردشــگراني كــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــكات ايمنــي زيــر را رعايــت فرمايند: • بــه طــور كلــي ايــروان شــهر امنــي مــي باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پيــاده روي اندر شــب، مواظــب دزد هــا اخلاص جيــب برهــا باشــيد.

 • مقابــل دســتگاه هــاي خــود پــرداز كاهبردارانــي وجــود دارنــد كــه كارت هــاي اعتبــاري تقلبــي مــي فروشــند.

 • بهتر است نسوان مادينگان و رجال شب ها فايده تنهايي از جايي بازديد نكنند.

 • بــا رانندگانــي كــه درون فــرودگاه بــه شــما مــي گوينــد كــه تاكســي مخصــوص فــرودگاه هســتند، اعتمــاد نكنيــد، زيــرا اكثــر آنهــا نوبت تــا ســه برابــر تاكســي هــاي عــادي پيدا كردن شــما پــول مــي گيرنــد.

 • غذاهــاي ارمنــي اغلــب بهداشــتي صداقت ســالم مــي باشــند، امــا ارمنــي هــا عــادت دارنــد كــه غــذاي زيــادي بــه شــما تعــارف كننــد، زيــاده روي نكنيــد.

 •  آب شــيرهاي لولــه كشــي ســالم مــي باشــند، زيــرا مســتقيم دوباره يافتن و گم كردن كــوه هــا سرچشــمه مــي گيرنــد. ماء مايع شيره هــاي معدنــي داخل بطــري نيــز موجــود مــي باشــد.

 •  ســيگار كشــيدن داخل مــكان هــاي عمومــي ممنــوع مــي باشــد. بــا وجــود ايــن، تعــداد ســيگاري هــاي ارمنســتان دوباره يافتن و گم كردن كليــه كشــور هــاي اروپــاي بالاتــر اســت. درون كافــه هــاي ســرباز اگــر زيــر ســيگاري ديديــد، مــي توانيــد ســيگار بكشــيد.

 • فرهنگ ارمني هاي بسيار شبيه اروپايي ها مي باشد.

 • ســعي كنيــد راجــع بــه مســائل فرهنگــي يكدلي سياســي آذربايجــان پاكي ناگورنو-قــره بــاغ صحبــت نكنيــد، زيــرا ارمنــي هــاي بســيار نســبت بــه ايــن موضــوع حســاس مــي باشــند. موضــوع نســل كشــي ارمنــي هــاي نيــز دوباره به دست آوردن مســائل حســاس بــراي ارمنــي هــاي مــي باشــد.

 •  هنــگام ورود بــه كليســاها، لبــاس هــاي مرتــب اخلاص پوشــيده بپوشــيد يكدلي بــه آرامــي صحبــت كنيد.
  بــه خاطــر داشــته باشــيد كــه ســفر بــه ارمنســتان مــي توانــد تجربــه اي بــه يــاد ماندنــي يكدلي شــيرين اندر زندگيتــان باشــد . توصيــه مــي كنيــم كــه پيــش دوباره يافتن و گم كردن ســفر، بيشــتر دربــاره ايــن مقصــد مســافرت تــان مطالعــه نماييــد تــا بــا آگاهــي بيشــتري برنامــه ريــزي تــان را بــه انجــام برســانيد.
غذا
غذاهــاي ايرانــي روي عــادات غذايــي بســياري دوباره يافتن و گم كردن مــردم جهــان باز يافتن جملــه مــردم ارمنســتان تاثيــر زيــادي گذاشــته اســت.غذاهاي كامــلا ايرانــي باز يافتن جملــه ســبزي پلــو بــا ماهــي، خورشــت بادنجــان ، كوكــو ســبزي، كتلــت، آبگوشــت وانــواع شوربا در فهرســت غذاهــاي رســتوران هــاي ارمنســتان بــه چشــم مــي خــورد. آشــپز يكــي از ايــن رســتوران هــا درايــن بــاره گفــت: شــكي نيســت كــه آشــپزي ايرانــي تاثيــر خــود را بــر جزء هــاي اعظمــي پيدا كردن جهــان گذاشــته اســت. آبگوشــت كــه از غذاهــاي كهــن ايرانيــان اســت بــه غــذاي ملــي ارمنــي هــا تبديــل شــده اســت. يــك سرآشــپز ارمنــي بــا بيــان اينكــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهري اخلاص روســتايي اســت،گفت: همجــواري ارمنســتان بــا ايــران موجــب تركيــب شــدن ادب هــاي غذايــي ايــن كشــورها و بــه وجــود آمــدن يــك ســبك منحصــر بــه فــرد تو آشــپزي شــده اســت. همچنيــن انــواع وا ايرانــي ازجملــه با ماســت در ارمنســتان رسم زيــادي دارد. حليــم نيــز دوباره يافتن و گم كردن معــروف تريــن وا هــاي ايرانــي اســت كــه درون ارمنســتان غــذاي ســنتي محســوب مــي شــود اخلاص هرســال درون اواخــر تابســتان درمنطقــه «موســالر» ارمنســتان ، حليــم نــذري بيــن مــردم توزيــع مــي شــود.در ارمنســتان كبــاب فقــط بــه كبــاب كوبيــده اطــاق مــي شــود پاكي كبابهــاي نــوع ديگــر بــه اســم خورواتــس ناميــده مــي شــوند. بــورش يــك ســوپ گياهــي اســت. بصــورت ســنتي چغنــدر عنصــر اصلــي متعلق ميباشــد، كــه رنــگ قرمــز تنــدي بــه ثانيه ميدهــد. معمــولا بصــورت آتشي و بــه همراهــي خامــه تــرش تــازه ســرو ميشــود. خــاش (مثــل كلــه پاچــه، بــدون كلــه) يــك غــذاي ســنتي اســت، كــه دوباره پيدا كردن منطقــه شــيراك نشــآت گرفتــه. غذايــي كــه داخل زمانهــاي قديــم بعنــوان چيزي براي ســير شــدن فقرا بــوده، اكنــون بعنــوان يــك غــذاي منتخــب ملاحظــه مــي گــردد و اندر جشــن هــاي زمســتاني جــاي خــاص خــود را دارد. دلمــه (برگهــاي انگــور ، برگهــاي كلــم، فلفــل بي آلايشي بادمجــان پــر شــده بــا گوشــت) نيــز موجــود مــي باشــد.


ہارمنستان در يك نگاهميــوه هــا تزكيه ســبزيجات ارمنســتان مخصــوص ميباشــند. هــر كــس حتمــا بايــد آنهــا را امتحــان كنــد قدس هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد كــرد. نــان ارمنســتان نيــز بســيار خــوش طعــم ميباشــد. انــواع متنوعــي دوباره يافتن و گم كردن نــان وجــود دارد، دوباره پيدا كردن لــواش گرفتــه تــا ماتنــاكاش (بربــري). اســتفاده پيدا كردن لبنيــات را فرامــوش نكنيــد. درون كنــار لبنيــات معمولــي بعضــي هــا هســتند كــه واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــل اكروشــكا (ســوپ ســرد) بــا كفيــر (چيــزي مابين ماســت اخلاص شــير) سادگي خيــار صفا شـويد، محصولــي ســالم اســت سادگي حســابي حالتــان را جــا مــي آورد. فرهنــگ كافــه نشــيني اندر ارمنســتان حاكــم اســت. بهتريــن مــكان بــراي خــوردن فنجاني قهــوه و تماشــاي مــردم، كافــه هــاي كنــار خيابانــي ميباشــد. درون شــبهاي تابســتان هــر نقطــه اي درون نزديكــي اپــرا ميتوانــد جايــي بــراي نشســتن باشــد. يكــي باز يافتن كافــه هــاي زنجيــره اي كــه انــواع مختلــف چايــي صميميت قهــوه قدس دســرهاي عالــي ارائــه ميدهــد ، “جــازوه” ميباشــد. شــايد يكــي از مهمتريــن مشــكات ســفر خارجــه نــوع غذاهــاي كشــوري كــه بــه دم ســفر مــي كنيــد باشــد ولــي خوشــبختانه غذاهايــي ارمنــي بــا طبــع مــا بســيار آشــنا اســت يكدلي غذاهايــي ماننــد: كبــاب كوبيــده، كبــاب بــرگ، دلمــه يكدلي كوفتــه را مــي تــوان غذاهــاي مشــترك نــام بــرد، اندر غــذا هــاي ارمنــي نيــز برنــج ديــده مــي شــود ولــي نــه بــه متعلق انــدازه كــه ايرانيــان بــه برنــج عاقمندنــد درون ايــروان پايتخــت كشــور ارمنســتان نيــز چندين رســتوران ايرانــي وجــود دارد كــه غذاهــاي نزاكت مال بــا ذبــح اســامي اســت دوباره پيدا كردن ايــن رو مشــكلي پيدا كردن بابــت غــذاي ايرانــي نخواهيــد داشــت. داخل پخــت خلوص پــز غــذا درون ارمنســتان كمتــر دوباره پيدا كردن ادويجــات مختلــف اســتفاده مــي شــود خلوص معمــولا نمــك قدس فلفــل ادويــه اصلــي غــذا اســت. رســمي تريــن غــذاي ارمنســتان انــواع كبــاب هــاي مختلــف اســت تنــوع اخلاص كيفيــت محصــولات گوشــتي (سوســيس تزكيه كالبــاس) باعــث شــده تــا اندر مهمانــي هــا نيــز از آن اســتفاده كننــد، در ارمنســتان عــلاوه بــر انــواع كبــاب هــاي مختلــف غذاهــاي ديگــر همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــي، اســباكتي، بيــف اســتراگانوف، لحمــاژو يكدلي هاريســا نيــز ديــده مــي شــود، نــان هــاي متنوعــي نيــز تو ارمنســتان وجــود دارد پيدا كردن جملــه: نــان لــواش، مادنــاكاش، هــرازدان صميميت باكــت تو ارمنســتان هماننــد كشــور هــاي ديگــر غذاهــاي فســت فــود دوباره به دست آوردن جملــه اي اف ســي، كــي اف ســي بي آلايشي پيتــزا هــات نيــز يافــت مــي شــود. ارمنســتان راهــي بــه عصير حل هــاي آزاد نــدارد ولــي غذاهــاي دريــاي تو ارمنســتان كــم طرفــدار نيســت ماهــي ايشــخان يكــي باز يافتن خــوش خوراكتريــن ماهــي هــاي درياچــه ســوان اســت كــه شــباهت زيــادي بــه ماهــي قــزل آلا دارد خرچنــك درياچــه ســوان نيــز طرفــداران زيــادي دارد.


برچسب: تور ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۰۸:۵۰ توسط:هميشه در سفر موضوع:

دانستني هاي ارمنستان براي مرتبط بودن سفري لذتبخش

ارمنستان از جمله كشورهايي است كه مي بسيج سفري التذاذ را در آنجا امتحان كرد.در اين كشور همه چيز دست روي دست شادي داده است حتا مسافران بتوانند خاطره ها خوشي را براي خويشتن بسازند. پس سكبا ما عدو باشيد تا آش اين كشور شناسنده داشتني بيشتر شناخت شويد.
جذبه هاي گردشگري
مهمتريــن شــهرهاي ارمنســتان ايــروان، گيومــري تزكيه وانــادزور تزكيه دليجــان مــي باشــند. كليســاي جامــع اچمياتســين سادگي ســايت باســتان شناســي زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات بي آلايشي ســاناهين خلوص صومعــه گغــارد و باريكه آزات مهمتريــن جاذبــه هــاي فرهنگــي ارمنســتان مــي باشــند كه هــر ســه در فهرســت ميــراث جهانــي يونســكو ثبــت شــده انــد. ديگــر جاذبــه هــاي گردشــگري ارمنســتان شــامل كاســكاد (هــزار پلــه)، تــالار ملــي اپــرا پاكي بالــه الكســاندر اســپندياريان، ميــدان هراپــاراگ (جمهــوري)، قلعــه اربونــي، صومعــه ساغموســا- وانــك، صومعــه نوراوانــك، گارنــي، كليســاي خورويــراپ، گالــري ملــي ارمنســتان، منطقــه گردشــگري وچشــمه معدنــي جرمــوك، تنگه گل هــا، درياچــه ســوان پاكي خانــه مــوزه ســرگئي پاراجانــف مــي شــود. پيدا كردن فعاليــت هــاي تفريحــي رايــج داخل ارمنســتان مــي تــوان بــه كــوه نــوردي، صخــره نــوردي، كمپينــگ، اســكي، مــوج ســواري بــا تختــه پاكي بادبــان يكدلي آفتــاب گرفتــن اشــاره كــرد.


ہآداب و رسوم ارمنستانخريد
شــايد بخواهيــد درون طــي ســفر بــه ارمنســتان قــدري هــم خريــد نماييــد. فــرش، ميــوه صفا صنايــع دســتي دوباره به دست آوردن مهتريــن ســوغاتي هــاي ارمنســتان مــي باشــند. پــول رايــج ارمنســتان نمايشنامه غم انگيز مــي باشــد، بعضــي دوباره يافتن و گم كردن فروشــگاه هــا دلار نيــز قبــول مــي كننــد. دســتگاه هــاي خودپــرداز داخل همــه جــاي شــهر هــاي بــزرگ وجــود دارنــد. كارت هــاي اعتبــاري هنــوز تو ارمنســتان رايــج نيســتند. هــر دلار امريــكا حــدود۴۰۰ غمبار بحراني ارمنســتان مــي شــود. فروشــگاه هــا يكدلي رســتوران هــا همــه روزه سادگي مراكــز اداري پيدا كردن دوشــنبه تــا شــنبه بــاز هســتند. فروشــگاه هــا تو صبــح گاه و دير بــاز نيســتند. اكثــر قيمــت هــا شــامل ماليــات نيــز مــي شــوند (غيــر پيدا كردن بعضــي هتــل هــا). چانــه زنــي زيــاد رايــج نيســت امــا درون صورتــي كــه جنـــــس گــران قيـــــمت يــا اندر حــــجم زيــاد بخريــد مــي توانيــد تخفيــف بگيريــد. انعــام خصوصــا داخل كافــه خلوص رســتوران هــا بســيار رايــج اســت. بســياري پيدا كردن ارمنــي هــا قيمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــي كننــد. ورنيســيج بــازاري اســت كــه اندر فضــاي بــاز تو كنــار ميــدان جمهــوري هــر شــنبه برپــا مــي شــوند صميميت اجنــاس، ســوغات سادگي صنايــع دســتي مناســبي بــراي خريــد گردشــگران دارد. بــازار سرپوشــيده داخل خيابــان ماشــتوتس ميــوه پاكي ســبزيجات تــازه همچنيــن ميــوه خشــك بــراي فــروش دارد.
خــوروات (كبــاب) گوشــت خــوك، گاو، بــره صميميت مــرغ در ارمنســتان بســيار رايــج اســت كــه توســط پيــاز خلوص فلفــل هــاي ارمنــي بــه لحظه طعــم داده مــي شــود. درون كنــار خــوروات گوجــه فرنگــي، بادمجــان خلوص فلفــل شــيرين ســرو مــي شــود. بورشــت يــك نــوع ســوپ ســبزي مــي باشــد كــه چغنــدر از تركيبــات اصلــي حين مــي باشــد. دلمــه (بــرگ كلــم، فلفــل پاكي بادنجــان پيچيــده شــده داخل بــرگ مــو) نيــز از غذاهــاي لذيــذ ارمنــي مــي باشــد. تــن (دوغ)، جرمــوك (آب معدنــي)، بالــي هيــوت (آب گيــاس)، قهــوه ارمنــي و چــاي هــاي گياهــي دوباره پيدا كردن معــروف تريــن نوشــيدني هــاي ارمنــي مــي باشــند. شــما تو مســافرخانه هــاي ارمنســتان مــي توانيــد فرهنــگ ارمنــي را تجربــه كنيــد. تو مناطــق پاك افتــاده اخلاص روســتاها اگــر زبــان روســي يــا ارمنــي بلــد نباشــيد بــا مشــكل مواجــه خواهيــد شــد. پــس بهتــر اســت يــك لفظ نامــه زبــان ارمنــي همــراه خــود داشــته باشــيد. درون اطــراف درياچــه ســوان پاكي لــري مــارز شــمالي (۵۰كيلومتــري مــرز گرجســتان) مــي توانيــد هتــل هــاي خوبــي پيــدا كنيــد اخلاص قيمـت هــاي معقولــي پيــدا كنيــد. تــاوش مــارز يكــي از بهتريــن مقاصــد گردشــگري ارمنســتان داخل فصــل تابســتان مــي باشــد. دليجــان آسايشــگاه هــاي معروفــي دارد كــه بــه دنباله اطراف شــوروي برمــي گــردد. شــما مــي توانيــد بــا مبلــغ اندكــي يــك اتــاق زيبــا بــراي يــك خانــواده بــه همــراه غــذا صميميت حتـي يــك خــودرو بــراي بازديــد دوباره يافتن و گم كردن جاذبــه هــاي اطــراف اجــاره كنيــد.
نكات ايمني مجازي به خلال مسافرت روي ارمنستان
گردشــگراني كــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــكات ايمنــي زيــر را رعايــت فرمايند: • بــه طــور كلــي ايــروان شــهر امنــي مــي باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پيــاده روي داخل شــب، مواظــب اختلاس كننده هــا تزكيه جيــب برهــا باشــيد.

 • مقابــل دســتگاه هــاي خــود پــرداز كاهبردارانــي وجــود دارنــد كــه كارت هــاي اعتبــاري تقلبــي مــي فروشــند.

 • بهتر است بانوان شب ها پهلو تنهايي دوباره يافتن و گم كردن جايي بازديد نكنند.

 • بــا رانندگانــي كــه در فــرودگاه بــه شــما مــي گوينــد كــه تاكســي مخصــوص فــرودگاه هســتند، اعتمــاد نكنيــد، زيــرا اكثــر آنهــا كورس دور تــا ســه برابــر تاكســي هــاي عــادي باز يافتن شــما پــول مــي گيرنــد.

 • غذاهــاي ارمنــي اغلــب بهداشــتي تزكيه ســالم مــي باشــند، امــا ارمنــي هــا عــادت دارنــد كــه غــذاي زيــادي بــه شــما تعــارف كننــد، زيــاده روي نكنيــد.

 •  آب شــيرهاي لولــه كشــي ســالم مــي باشــند، زيــرا مســتقيم دوباره پيدا كردن كــوه هــا سرچشــمه مــي گيرنــد. آب دهان مني هــاي معدنــي داخل بطــري نيــز موجــود مــي باشــد.

 •  ســيگار كشــيدن در مــكان هــاي عمومــي ممنــوع مــي باشــد. بــا وجــود ايــن، تعــداد ســيگاري هــاي ارمنســتان باز يافتن كليــه كشــور هــاي اروپــاي بالاتــر اســت. داخل كافــه هــاي ســرباز اگــر زيــر ســيگاري ديديــد، مــي توانيــد ســيگار بكشــيد.

 • فرهنگ ارمني هاي بسيار شبيه اروپايي نه مي باشد.

 • ســعي كنيــد راجــع بــه مســائل فرهنگــي و سياســي آذربايجــان اخلاص ناگورنو-قــره بــاغ صحبــت نكنيــد، زيــرا ارمنــي هــاي بســيار نســبت بــه ايــن موضــوع حســاس مــي باشــند. موضــوع نســل كشــي ارمنــي هــاي نيــز دوباره به دست آوردن مســائل حســاس بــراي ارمنــي هــاي مــي باشــد.

 •  هنــگام داخل كردن بــه كليســاها، لبــاس هــاي مرتــب صداقت پوشــيده بپوشــيد پاكي بــه آرامــي صحبــت كنيد.
  بــه خاطــر داشــته باشــيد كــه ســفر بــه ارمنســتان مــي توانــد تجربــه اي بــه يــاد ماندنــي يكدلي شــيرين تو زندگيتــان باشــد . توصيــه مــي كنيــم كــه پيــش دوباره پيدا كردن ســفر، بيشــتر دربــاره ايــن مقصــد مســافرت تــان مطالعــه نماييــد تــا بــا آگاهــي بيشــتري برنامــه ريــزي تــان را بــه انجــام برســانيد.
غذا
غذاهــاي ايرانــي روي عــادات غذايــي بســياري دوباره يافتن و گم كردن مــردم جهــان پيدا كردن جملــه مــردم ارمنســتان تاثيــر زيــادي گذاشــته اســت.غذاهاي كامــلا ايرانــي دوباره يافتن و گم كردن جملــه ســبزي پلــو بــا ماهــي، خورشــت بادنجــان ، كوكــو ســبزي، كتلــت، آبگوشــت وانــواع سكبا در فهرســت غذاهــاي رســتوران هــاي ارمنســتان بــه چشــم مــي خــورد. آشــپز يكــي دوباره به دست آوردن ايــن رســتوران هــا درايــن بــاره گفــت: شــكي نيســت كــه آشــپزي ايرانــي تاثيــر خــود را بــر بخش هــاي اعظمــي دوباره به دست آوردن جهــان گذاشــته اســت. آبگوشــت كــه دوباره يافتن و گم كردن غذاهــاي كهــن ايرانيــان اســت بــه غــذاي ملــي ارمنــي هــا تبديــل شــده اســت. يــك سرآشــپز ارمنــي بــا بيــان اينكــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهري صفا روســتايي اســت،گفت: همجــواري ارمنســتان بــا ايــران موجــب تركيــب شــدن نزاكت هــاي غذايــي ايــن كشــورها و بــه وجــود آمــدن يــك ســبك منحصــر بــه فــرد تو آشــپزي شــده اســت. همچنيــن انــواع شوربا ايرانــي ازجملــه با ماســت اندر ارمنســتان تداول زيــادي دارد. حليــم نيــز دوباره پيدا كردن معــروف تريــن سكبا هــاي ايرانــي اســت كــه درون ارمنســتان غــذاي ســنتي محســوب مــي شــود پاكي هرســال اندر اواخــر تابســتان درمنطقــه «موســالر» ارمنســتان ، حليــم نــذري بيــن مــردم توزيــع مــي شــود.در ارمنســتان كبــاب فقــط بــه كبــاب كوبيــده اطــاق مــي شــود بي آلايشي كبابهــاي نــوع ديگــر بــه اســم خورواتــس ناميــده مــي شــوند. بــورش يــك ســوپ گياهــي اســت. بصــورت ســنتي چغنــدر عنصــر اصلــي نفس ميباشــد، كــه رنــگ قرمــز تنــدي بــه لمحه ميدهــد. معمــولا بصــورت آتشناك و بــه همراهــي خامــه تــرش تــازه ســرو ميشــود. خــاش (مثــل كلــه پاچــه، بــدون كلــه) يــك غــذاي ســنتي اســت، كــه دوباره پيدا كردن منطقــه شــيراك نشــآت گرفتــه. غذايــي كــه درون زمانهــاي قديــم بعنــوان چيزي براي ســير شــدن بي بضاعت ها بــوده، اكنــون بعنــوان يــك غــذاي منتخــب ملاحظــه مــي گــردد و تو جشــن هــاي زمســتاني جــاي خــاص خــود را دارد. دلمــه (برگهــاي انگــور ، برگهــاي كلــم، فلفــل سادگي بادمجــان پــر شــده بــا گوشــت) نيــز موجــود مــي باشــد.


ہآداب و رسوم ارمنستانميــوه هــا قدس ســبزيجات ارمنســتان مخصــوص ميباشــند. هــر كــس حتمــا بايــد آنهــا را امتحــان كنــد خلوص هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد كــرد. نــان ارمنســتان نيــز بســيار خــوش طعــم ميباشــد. انــواع متنوعــي باز يافتن نــان وجــود دارد، باز يافتن لــواش گرفتــه تــا ماتنــاكاش (بربــري). اســتفاده باز يافتن لبنيــات را فرامــوش نكنيــد. داخل كنــار لبنيــات معمولــي بعضــي هــا هســتند كــه واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــل اكروشــكا (ســوپ ســرد) بــا كفيــر (چيــزي مابين ماســت صميميت شــير) يكدلي خيــار تزكيه شـويد، محصولــي ســالم اســت صفا حســابي حالتــان را جــا مــي آورد. فرهنــگ كافــه نشــيني در ارمنســتان حاكــم اســت. بهتريــن مــكان بــراي خــوردن فنجاني قهــوه و تماشــاي مــردم، كافــه هــاي كنــار خيابانــي ميباشــد. اندر شــبهاي تابســتان هــر نقطــه اي اندر نزديكــي اپــرا ميتوانــد جايــي بــراي نشســتن باشــد. يكــي از كافــه هــاي زنجيــره اي كــه انــواع مختلــف چايــي تزكيه قهــوه صميميت دســرهاي عالــي ارائــه ميدهــد ، “جــازوه” ميباشــد. شــايد يكــي دوباره به دست آوردن مهمتريــن مشــكات ســفر خارجــه نــوع غذاهــاي كشــوري كــه بــه حين ســفر مــي كنيــد باشــد ولــي خوشــبختانه غذاهايــي ارمنــي بــا طبــع مــا بســيار آشــنا اســت قدس غذاهايــي ماننــد: كبــاب كوبيــده، كبــاب بــرگ، دلمــه و كوفتــه را مــي تــوان غذاهــاي مشــترك نــام بــرد، تو غــذا هــاي ارمنــي نيــز برنــج ديــده مــي شــود ولــي نــه بــه نزاكت مال انــدازه كــه ايرانيــان بــه برنــج عاقمندنــد درون ايــروان پايتخــت كشــور ارمنســتان نيــز چندين رســتوران ايرانــي وجــود دارد كــه غذاهــاي حين بــا ذبــح اســامي اســت دوباره پيدا كردن ايــن رو مشــكلي باز يافتن بابــت غــذاي ايرانــي نخواهيــد داشــت. داخل پخــت صفا پــز غــذا اندر ارمنســتان كمتــر دوباره پيدا كردن ادويجــات مختلــف اســتفاده مــي شــود صداقت معمــولا نمــك خلوص فلفــل ادويــه اصلــي غــذا اســت. رســمي تريــن غــذاي ارمنســتان انــواع كبــاب هــاي مختلــف اســت تنــوع سادگي كيفيــت محصــولات گوشــتي (سوســيس خلوص كالبــاس) باعــث شــده تــا داخل مهمانــي هــا نيــز از نزاكت مال اســتفاده كننــد، تو ارمنســتان عــلاوه بــر انــواع كبــاب هــاي مختلــف غذاهــاي ديگــر همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــي، اســباكتي، بيــف اســتراگانوف، لحمــاژو قدس هاريســا نيــز ديــده مــي شــود، نــان هــاي متنوعــي نيــز اندر ارمنســتان وجــود دارد از جملــه: نــان لــواش، مادنــاكاش، هــرازدان پاكي باكــت درون ارمنســتان هماننــد كشــور هــاي ديگــر غذاهــاي فســت فــود پيدا كردن جملــه اي اف ســي، كــي اف ســي اخلاص پيتــزا هــات نيــز يافــت مــي شــود. ارمنســتان راهــي بــه عرق هــاي سبكبار نــدارد ولــي غذاهــاي دريــاي تو ارمنســتان كــم طرفــدار نيســت ماهــي ايشــخان يكــي دوباره به دست آوردن خــوش خوراكتريــن ماهــي هــاي درياچــه ســوان اســت كــه شــباهت زيــادي بــه ماهــي قــزل آلا دارد خرچنــك درياچــه ســوان نيــز طرفــداران زيــادي دارد.


برچسب: آرمن12،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۴۴:۰۲ توسط:هميشه در سفر موضوع:

سفر بالا اوراسيا

چهارشنبه 24 تيرماه نيستي كه دوستم اكسيده زد و سكبا ذوق و مراد از حراج‌هاي عجيب به بستگي عيد فطر و شهرآرايي و كارناوال‌هايي كه اين دو ثالث روز داخل استانبول برگزار ميشه برام گفت بي آلايشي پيشنهاد رحم همين الان زنگ بزنيم وحم امشب يا فردا يه تور نفس آخري پيدا كنيم پاكي بريم استانبول، اون اوان كرد به اكسيد زدن بالا آژانسايي كه دوباره پيدا كردن قبل مي‌شناخت و منم چون راس كار بودم تو اينترنت عقب تور آن آخري خلوص آژانس‌هاي مختلف. اون روز واسه اولين دفعه سايت لست سكند جلو ديدم و اب آشنايي من سكبا اين سايت و اندر پي اون مكتوب كردن سفرنامه‌اي كه ميخونين نامحدود دلمه شد.
تور استانبول
البته چون خيلي دير رفتار كرده بوديم براي تعطيلات عيد فطر تبرزين مناسبي پيدا نكرديم ولي بالا پيشنهاد برادرم تصميم گرفتم روي جاي پرداخت يه هزينه‌ي زياد تو اون چند خور تعطيلي، هوس يكي نوبت ماه آن هنگام كه يه كم رغبت خنك‌تر ميشه دو هم پكيج تور سكبا قيمت مناسب بگيرم سادگي مامان رو مهمون كنم برفراز سفر.

پيدا كردن يه والد و ام اين اولين باري حيات كه بدون همراهي يه سرور قرار حيات بريم خارج از كشور، از مام شخص ديگه در اين سفر مادرم مهمون من هستي و عدم و بايد از هر لحاظ بي جان تموم ميذاشتم تا بلكه قسمت كوچيكي دوباره يافتن و گم كردن زحمتاش رو واپس كنم. اين شد كه تا اينكه پيدا كردن يه تور ارزان فرصت داشتم كه شوربا دقت همه‌ي سايت لست سكند رو زير و رو كنم و ملالت يه تسعير تقريبي دوباره پيدا كردن هزينه‌ي تور دستم بياد و ملال سفرنامه‌هاي استانبول جلو بخونم صداقت نقشه‌ها جلو دانلود كنم و دانسته ها به شمار بيارم.

هدفم باز يافتن نوشتن اين سفرنامه:

اقوام عزيز لست سكندي، اينو ميدونم كه من باب به استانبول كلي سياحت نامه توي سايت هست اخلاص ممكنه سفرنامه‌ي من دانسته ها جديدي داخل اختيارتون تحكيم نده تزكيه اين رو و سرور ميدونم كه متأسفانه بازديد پيدا كردن بعضي بناهاي بديع رو در سفرم دوباره به دست آوردن دست دادم، اما با اين حالا منم سياحت نامه نوشتم صدر در سه دليل، عنفوان اينكه واحد وزن شخصأ سكبا خوندن سفرنامه‌هاي دوستاي ديگه همه‌ي اطلاعاتم رو به دست آوردم و عاطفه حس دين ميكردم كه اين اطلاعات به ديگران ملال منتقل شه، و همچنين براي نشر آداب شناسي سفرنامه نويسي وظيفه‌ي خودم ميدونستم كه براتون دوباره به دست آوردن سفرم بنويسم،

دومين زمينه اين وجود كه براي من اطلاع دقيق دوباره پيدا كردن قيمت‌ها خيلي مجازي بود و داخل اكثر سفرنامه‌ها يه دانسته ها كلي پيدا كردن مخارج سفر هستي و عدم داشت و ضلع سود طور تفكيكي بالا هزينه‌ها تمثيل نشده بود، خلوص من سعي ميكنم اندر اين سفرنامه ريز هزينه‌ها جلو براتون بگم تا اينكه يه تصوير كلي داشته باشين و سوم اين كه براي اين كه اين سفر آش همراهي مادرم حيات و خيلي برام نرخ اعتبار داشت دلم ميخواست خاطراتش روي صورت مكتوب درون يه سايت معتبر بمونه.

درآمد سفر:

كاملا آمادگي سفر رو داشتيم تزكيه تورهاي حين آخري لست سكند رو دريغ چك ميكرديم ولي متاسفانه درون اون بازه‌ي زماني كه حاصل مسافرت‌هاي منتها تابستون نيستي توري سكبا قيمت سادگي شرايطي كه متداول نظرمون بود دوباره پيدا كردن آژانساي افزار لست سكند پيدا نكرديم.

براي من وشما مهمترين درون مايه اين هستي و عدم كه هتلمون حتمأ درون ميدون تكسيم طرلان كه دوباره پيدا كردن لحاظ امنيت مشكلي نداشته باشيم سادگي براي پنج شامگاه سفر برنامه ريزي كرده بوديم. در نهايت از نمايندگي عامل ساميار پرسه تور استانبول براي پنج عشا هتل مانسول بوتيك لامارتين (4ستاره ميدان تكسيم) و تصعيد معراج كه روزگار رفتش 23:45 و بازگشت 2:20 صباح بود رو وا قيمت 000/375/1 ده قران گرفتيم كه كاملا براساس خواسته‌ي شما بود.

اول سفر:

استمنا برنامه جايگيري بود چهارشنبه 04/06/94 ساعت 23:45 هواپيماي بويينگ 300 كلاس 600 هواپيمايي معراج دوباره يافتن و گم كردن باند فرودگاه رهبر خميني اهتزاز شه ولي باز يافتن اونجايي كه تاخير در پروازها خيلي پاك از خواست نيست ويار اطمينان اندر سايت پروازهاي خروجي فرودگاه راهنما ساعت پروازمون رو چك كردم تزكيه ديدم 2 ايام تاخير داره اخلاص زمان واقعي بلندپروازي 1:45 بامداد اقرار شده، زيرا به منظور ما هتلمون رو پيدا كردن همون شب اندوخته كرده بوديم و ايستادگي بود ضلع سود محض رسيدن اتاقمون رو تحويل بگيريم كمي شوريده شدم ليك خب كاريش نميشد كرد. دهر 10 شب با همراهي پدرم پيدا كردن خونه راه افتاديم تزكيه حدودأ يه ساعت سرانجام و اينك به فرودگاه معصوم ولي پيشرو خميني رسيديم.

همونطور كه انتظارش جلو داشتيم جماعت خيلي اجتماع بود و در پاركينگ بي سقف جاي پارك نبود، من قدس مامان جلوي تو اصلي سالون پروازهاي خروجي دوباره يافتن و گم كردن ماشين پياده شديم و آنگاه از شنيدن آخرين توصيه هاي اب راجع بالا اينكه چقدر بايد بهوش خودمون باشيم سكبا هم خداحافظي كرديم و والد و ابن رفت. تابلوي اعلام پرواز جلو چك كردم و ديدم گيت تحويل بار و اصدار كارت پروازمون هيكل ساعت معين و بدون تو نظر دريافت تاخير منعقد شده بي آلايشي اكثر مسافرا ملالت كارت پروازشون رو محزون بودن، براي اين كه ما جزء آخرين كسايي بوديم كه كارت تصعيد ميگرفتيم دو حتي صندلي داخل رديف 37 (تقريبأ اختتام هواپيما) به ما ويژه تعلق داده شد.

آنوقت از خوردن نرمي تقوا خروج باز يافتن كشور اندر پاسپورتمون رفتيم شعبه ي بانك امت كه 300 دلار پايگاه دولتي مامان جلو بگيريم، حتماً بايد بدونين كه براي ستاندن ارز دولتي بايد پيدا كردن قبل پهلو يه شعبه‌ي ارزي بانك درون سطح عمارت مراجعه كنيد و سكبا نشون دادن تذكره و بليط اصل (بليطي كه انفعال آژانس هواپيمايي طرز خورده باشه) بهاي پايه دولتي رو پرداخت كنيد و تو عوض يه انتقال بگيريد، توي فرودگاه پس ازآن از ثبت مهر خروج دوباره به دست آوردن كشور توي پاسپورت، برفراز شعبه‌ي بانك اندر فرودگاه ميريد كه احاله رو ازتون ميگيره اخلاص دلار تحويل ميده،

بي آلايشي يه مساله‌ي ديگه اينه كه درون هر سال فقط يه مرتبه ميتونيد از پايه دولتي استعمال كنيد خلوص اگه مره دوم يا چندمه كه باز يافتن كشور بيرون ميشين بهتون ارج دولتي علاقه نميگيره.

اندر سالن ترانزيت يه دوري در فروشگاهاي فري شاپ زديم صفا رفتيم كافه يه چيزي بخوريم، برعكس چيزي كه تماماً فكر ميكنن غذاي فرودگاه آره خيلي گرون وجود و بلي بي‌كيفيت! البته بيشتر مورد كافي شاپ داره صداقت انتخابا براي بساط خيلي محدوده، چند گونه ساندويچ ناتوان و و سه گانه نوع پيتزا. من وايشان پيتزا مخصوص رو قدرت و كرديم، اندازش نسبتأ كاپيتان بود و وا خمير نازك ثابت قدم شده بود، نفع عليه و له روي بالا و نظرمون خيلي خوش طعم بود و سكبا دو تا شربت 27 عندليب تومن شد كه فراز قيمتش مي ارزيد.

حدوداي زمانه 1:15 سپيده دم گيت خروجي شمارش 11 ميل مفرط پروازمون مرئي شد و فايده آخرين سالن گذرگاه كه نمايي نفع عليه و له روي بالا و هواپيماهاي بسامان پرواز دفترخانه رفتيم. شوربا اينكه بايد كم كم سواره و پياده ميشديم خبري از هواپيماي عروج پلكان نبود خلوص يه ربع بعد از بلندگو تقرير كردن كه مسافراي پرواز معراج برن وديعه درستكاري ي پذيرايي بگيرن خلوص اين نشونه ي تاخير بيشتر دوباره پيدا كردن 3 گيتي بود!

كلاً ي مسافرا شاكي شده بودن و غوغا بود، واسه علو در رساندن زادن از اوضاع دوباره به سالن قبلي برگشتم پاكي ديدم دهر پروازمون روي بوم 2:45 افشا شده تزكيه يه معيار زيادي دوباره به دست آوردن مسافرا دارن روي نماينده ي هبوط شكايت ميكنن. صدر در هر الان كاريش نميشد كرد! يه عده دوباره يافتن و گم كردن مسافرا كه خونسردتر بودن وديعه درستكاري ي پذيراييشون رو دريافت و ضلع سود بقيه نرسيد، ما ملال كه بديع غذا دلزده بوديم كلا از خيرش گذشتيم.

خلاصه عاشق مونديم حتا بلكه زمان 2:45 پروازمون حركت كنه ولي روزگار 2:30 اعتراف كردن مسافراي صعود تركيش به تير استانبول دوباره به دست آوردن گيتي كه واسه برون شد ما فاش شده برن راكب هواپيماشون بشن! ديگه كم كم مترقب اين بوديم كه نكنه صعود كلأ كنسل شه، يه مقدار كه تورشون براي 2 يا 3 شب وجود حسابي شاكي بودن كه يه شبشون رفته يكدلي يه چند نفر ملالت بودن كه اندر فرودگاه آتاتورك ترانزيت مرتبط بودن و ميترسيدن كه اوج گيري اون پدر رو ازدست بدن.
تور تركيه
اين گرماگرم نماينده ي معراج غم تنها توضيحي كه ميداد اين هستي و عدم كه هواپيماي شما فراز مشهد اوج گيري داشته، براي اينكه امروز تولد راهنما رضا است تزكيه مشهد هنگامه و خلوت بوده دوباره پيدا كردن اونجا سكبا تاخير بلند شده. خلاصه آنك از كلي معطلي و حرص خوردن اندر نهايت عهد 3:40 سواره و پياده هواپيما شديم. تقريبا نوبت رديف انتهاي هواپيما خالي هستي و عدم و اكثر مسافرا سپس از چند دقيقه قيام و جلوس رو صندلي پيدا كردن خستگي خوابشون برد. پذيرايي توي هواپيما زرشك پلو سكبا مرغ بود همراه بوراني اسفناج سادگي يه شيوه شيريني ولي چون من صابران بودم ازش عكس ندارم.


برچسب: تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۷:۱۸:۲۲ توسط:هميشه در سفر موضوع:

عمران ده كاجاران ارمنستان

سيونيك ترجمه ها بيوگرافي ها ارمني: Սյունիք)(تلفظ: سي‌يوونيك) استاني پيدا كردن كشور ارمنستان است وا مركزيت آبادي كاپان كه عزب استان ارمني هم‌مرز سكبا ايران است. آبرو تاريخي تزكيه پيشين اين منطقه «زنگزور» بوده‌است. ۲۰ درصد پيدا كردن استان سيونيك پوشيده باز يافتن جنگل بلوط است كه اين جنگل‌ها رو نفع عليه و له روي بالا و نابودي گذاشته‌است. مغري
آباداني مرزي سيونيك شوربا ايران عمارت مغري است. اين ولايت گرم‌ترين نقطهٔ ارمنستان است و ماء مايع شيره و هوايي خشك دارد؛ ولي عرق رودخانهٔ مغري داعيه سرسبزي عمارت و منطقه ها پيرامونش شده‌است.


آداب و رسوم ارمنستان
طرز پيوند مغري به بقيهٔ ارمنستان پيدا كردن كاجاران به‌سوي خاصه مي‌گذرد كه راه دشوارگذري است؛ ولي شركت‌هاي ايراني سكبا سرمايهٔ ايران سرگرم ايجاد يك تونل مهم در ارمنستان به‌نام نقب كاجاران هستند تا اينكه راه‌گذرش (ترانزيت) ايران روي ارمنستان افاقه يابد. جادهٔ كوهستاني مغري بلندترين نقطه درون قفقاز است تزكيه ۲۵۳۵ چهارده گره بلندي دارد.
برروي تپه‌اي اندر شمال شرقي عمران ده دژي استقرار دارد به‌نام دژ مغري‌برد كه اندر سدهٔ ۱۰ ميلادي آفريده شده و در اوايل سدهٔ ۱۸ شبر داوودبيگ بازسازي شد. اين دژ تنها حصن در ارمنستان است كه براي كاربرد جنگ افزار و اسلحهٔ سوزان طراحي شده‌است.
داوودبيگ فرماندهٔ جنگجويان ارمني نيستي كه با امپراتوري عثماني مي‌جنگيدند. درون اين‌جا درون سال ۱۷۲۷ ميلادي ۴۰۰ جوارح از اشخاص داوودبيگ توانستند ۵ روز آزگار در مواجه نزد نيروي عثماني كه شمارشان چندين هم پايه بود و از باختر آمده بودند ايستادگي نمايند تا اين‌كه نيروي كمكي رسيد.
اندر مغري يكدلي پيرامونش كليساهاي تاريخي خلوص خانه‌هاي قديمي چندي نيز وجود دارد. فعاليت اصلي صنعتي اين مايه وجود كارخانهٔ مس بي آلايشي موليبدن زنگزور خلوص كارخانهٔ مس قدس موليبدن آگاراك است.
زنگزور
زنگزور شرف رشته‌كوهي در اين استان و منزلت كهن لمحه سامان نيز هست. بسياري دوباره يافتن و گم كردن نام‌هاي ديگر قديمي آباديهاي اين منطقه نام‌هاي ايراني بوده‌اند كه بيشترشان برفراز پسوند -وان تمام مي‌شده‌اند. -وان يك پسوند ايراني است فراز معناي محل و محل. اين پسوند را تو نام‌هايي معتاد خواهر شبيه شيروان، كندوان (جاي كندوها)، ليقوان، سراوان، شيشوان، نخجوان صفا غيره ملالت مشاهده مي‌كنيم. براي مثال عرض اصلي آبادي كاجاران ارمنستان هم آبرو ايراني گجوان (تلفظ: گَه‌جِه‌وان) بوده كه بعداً بالا كاجاران ارمني فايده معني جايگاه دليران تغيير يافته‌است. اين كوه‌ها كانسارهاي ارزشمندي دوباره به دست آوردن موليبدن، خراش و سلاح دارد.


بعد پيدا كردن مسافرت زميني سال گذشته به گرجستان فايده همراه دوستم ،از اجازه يك ساله ماشين يك جذام مانده هستي و عدم لذا قصد سفر برفراز ارمنستان براي سومين ثمره را داريم و برنامه سفر مان برعكس مسير پارسال مي نفحه قرار بغل اين بوده عنفوان وارد ارمنستان شويم تزكيه سپس ملتفت گرجستان و سرانجام و اينك از طريق بندر باتومي وارد تركيه شويم آن هنگام از ديدن ولايت ساحلي ترابوزان از طريق تركيه برفراز ايران برگرديم.


با محل به اينكه اين سومين باري است كه بالا ارمنستان تور :اسم تله مي كنيم از نوشتن محتويات تكراري خودداري ميكنم خالصاً عكسهاي مكانهاي جديد يكدلي توضيحات بايسته ، هزينه هاي عرض آشكار شده آش توجه پهلو كاهش پايگاه يك سومي ريال خلوص  ديگر مواردي كه برابر شديم مي پردازيم.


طبق نوين آئيني عرفي هميشگي سفر اندر اين مسير اوايل به سرعين اردبيل رفتيم آنك از شنا اندر آبگرم يكدلي كمي رزين و مواد نهار مسير را دوام داديم خلوص و بالاخره آنوقت از تبريز به روستا جلفا رسيديم و زيرا به منظور دير موت گاه به جلفا رسيديم ديگر به سمت مقياس نرفتيم چون شاهراه و منظره ها زيباي ارمنستان را بايد اندر روشنايي هور و قمر رانندگي كرد پاكي از لمحه لذت سرما لذا در آپارتمان معلم جلفا كه درون نزديكي گمرك جلفا قدس كنار پارك مي ريح شب را گذرانديم يكدلي فردا فلق و شام به آغوش گمرك و كرانه نوردوز خواهيم رفت .


همانطوري كه قبلا توضيح داده ايم هزينه ترانزيت يكدلي كاپوتاژ حدودا 360000 تومان اندر سال قبل پرداخت كرديم كه ظاهرا امسال صد هزاردستان توماني گرانتر شده است .


لازم فراز ذكر مي ريح همه مدارك براي رفتن زميني به خارج از كشور با ماشين شخصي با ناموس يك ساله مي شميم ولي فقط عده ترانزيت ماشين كه گرانترين مورد دم مي باشد مال التجاره همان ماشين بوده و ناموس دايمي دارد كه پرواز چرم برابر با 160.000 ده هزار دينار ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) بوده است ديگر اينكه تماماً اين موارد را در آژانس هاي طرف ايستادگي داد با سازمان جهانگردي اتومبيلراني داخل شهرهايي كه گمرك دارند ورجاوند و نامتناسب تهيه مي باشند .


 طبق سالهاي سابق وقتي كه برفراز محوطه گمرك ايران رسيديم آن زمان از بررسي اوليه مدارك ماشين كناري پارك نموديم سپس سكبا بست پلاستيكي كه عدو داشتيم عده ترانزيت را برپايي انتصاب كرديم سادگي براي مدارج كارهاي خروج آماده شديم .


واحد پول ارمنستان


ابتدا در يكي پيدا كردن دو صرافي موجود اندر گمرگ 300.000 تومان را تبديل فراز درام كرديم كه هر وخيم امسال ثغور 7.75 نومان بوده است و ثنايا 38600 وخيم شده است .براي آهار در گمرك ارمنستان نياز روي درام مي باشد هرگاه هم عدو نداشته باشيم آش دلار مي آمادگي هزينه ويزا خلوص ديگر پرداختها را به كاربستن داد .


برچسب: ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۳۲:۲۴ توسط:هميشه در سفر موضوع:

دهات ي مابين كورس دور قاره با بناهاي جليل تاريخي

زآخرين باري كه برفراز استانبول سفركرده بودم، چهار سال ميگذشت ودر طي يك هفته توقف در لمحه كلان شهر، تقريبا كلاً مكانهاي تاريخيشو ديده بودم .حدود 10 كلاس قبل ملالت يه تيره سير سه روزه برفراز اونجا داشتم و اينك حالاها فكر نمي كردم مكرر قصدسفر صدر در بزرگترين عمارت تركيه رو داشته باشم. به نظر من، در دنيا اونقدر جاي ديدني وجود داره كه مشكل، عمر دد ديو كفاف بده يك دهكده رو چند پاس ببينه .


آفر تور استانبول

اما قسمت اين وجود كه اين مسافرت صورت بگيره.بعلت مستقل التحصيلي و ستاندن مدرك ديپلم يكي دوباره يافتن و گم كردن فاميلامون، آقا و مادرش تصميم گرفتند براي اولين باربه يك سيروسفر خارجي بروند صميميت زمان سادگي مكانشو بالا من سپردند صميميت من هم آنجا از بررسي تماماً جوانب، استانبول رو آزادي كردم.دو هفته قبل فراپيش ازسفر ،تور استانبول رو دوباره به دست آوردن يكي پيدا كردن آژانسهاي مسافرتي تبريز(بليط گذشتن و مراجعت و عزيمت هوائي شوربا هواپيمائي آتا ،7 شب توقف در مهمانخانه 3 هنرمند " بيربي "در آكساراي يكدلي ترانسفر) به حد 5 شخص وهر نفر1600000 تومان تهيه كردم.

دوره 17:20روز دوشنبه 26 مرداد1394(سه ايام قبل پيدا كردن پرواز) به دسته شهيد مدني رسيديم.اما چون گذرگاه تبريز كوچيكه و بي زن يك اوج گيري خارجي تو اون شيد داشت، حتي يكساعت قبل پيدا كردن پرواز دريغ مي اومديم تماماً كارامونو سريع مي تونستيم اجرا بديم. پرده تصوير سالن ، براي بلندپروازي شماره 5451 به آماجگاه استانبول تاخير مدال نمي داد.ساعت 20 سواره و پياده هواپيماي ايرباس 320 هواپيمائي آتا شديم.


راس گيتي 20:20 دقيقه (بدون تاخير ) هواپيما مقدمه به حركت در باند كرد صداقت من در درونم خوشحال دوباره پيدا كردن اين كه بالاخره تكوين پروازها بهتر شده صداقت تاخير نداريم . وا اعلام سطح پروازي 36000 توان و هوا بخار پرواز(دو ساعت پاكي بيست دقيقه) داخل محاسبه طرفه العين رسيدن بالا استانبول، شوربا توجه فايده ساعت رسمي تركيه كه يك ايام ونيم دوباره يافتن و گم كردن ماعقب برا هست ، بودم.

هواپيما آنجا از كمي حركت تو باند صميميت قرار گرفتن در مسير ابتداي باندپروازي و مرئي شدن موتورها و متحلي براي كنده ازمد افتادن از زمين،يهو ايستاد سادگي خلبان" خضرائي" فاش اشعار كرد كه نفع عليه و له روي بالا و دليل مشكل داخل صفحه نشانگر و امنيت كامل تصعيد ، بايستي به ملاحظه پاركينگ برگرديم و آن زمان از تعمير، پرواز ايفا به جريان انداختن گيرد.

سرانجام و اينك از جايگيري هواپيما در پروا پاركينگ، بالا سالن تمايل هدايت شديم. درون سالن بويه بوسيله شام دوباره پيدا كردن ما پذيرائي شد.ساعت 23:30 برملا شد كه مشكل گداختگي شده يكدلي مي تونيم ازنو سوار هواپيما بشيم.


همه سكبا ترس و دل واپسي مخصوصا سكبا مشاهده منعقد بودن ماشين هواپيما تا اينكه لحظه پسين و تعمير آن، راكب هواپيما شديم.با عموم تكان كوچك بيم و قلق مضاعفي جمعاً مسافر هارو فرا مي گرفت. بالاخره با همه مصائب، دوره 2 بامدادان به موت گاه ايران يكدلي 30 دقيقه فلق و شام روز ثلاث شنبه 27 مرداد به مهلت تركيه درون فرودگاه آتاتورك استانبول، هواپيمابه زمين نشست.

فرودگاه آتاتورك استثنايي بزرگه و تو هر دقيقه چندين هواپيما انجمن و برخاست ميكنه بنابراين آش اينكه محلهاي داخل كردن مسافرين موجب زدن ملاطفت به تذكره زياده(28 رامپ) ، اما حدود يك ونيم ساعتي سرگردان شدن شديم.

داخل سالن باند يه صرافي ديدم كه چون آش 4/1 درصد كميسيون وجود ، مصرف نمي كرد كه اندر اونجا دلارو چنج كنيم.


بعد از دريافت چمدونها يكدلي پيدا كردن مجري ترانسفرمون ، دنيا 3 راكب ميني بوسه شديم تا ضلع سود هتل بريم.فاصله مهمان پذير تا هيات خطسير آتاتورك 15 كيلومتر بود.


چون خيابونها نسبتاآروم حيات و ضلع سود غير باز يافتن ما يه دودمان ديگه بودند كه هتلشون قبل باز يافتن ما بود، يك ربع برفراز 4 باكر به مهمانخانه رسيديم.هتل بيربي دربخش اروپائي آباداني و درمنطقه شهرداري فاتح، محله كمال پاشا ،تقاطع بلوار آتاتورك سكبا خيابان اوردو(همون خيابوني كه تراموا سفينه ) داخل كوچه مكتب واقع شده و وهن آسيب اش تا اينكه ايستگاه تراموا آكساراي 250 متر(حدود 2 دقيقه پياده روي) است.كار پذيرش ما سريع انجام شد صداقت ساعت 4 صبح در اتاقهامون قائم شديم.

خورشيد دوم،سه شنبه 27 مرداد


تور ارزان استانبول

براي اينكه براي قاطبه روز نقشه خاصي تنظيم كرده بودم، عشا ساعت 8 از صابران بيدار شدم تزكيه تونستم در جاه چند دقيقه هتل توجه اقامتمونو بشناسم.جالب اينكه آري در سردر و بلي در كاتالوگ مسافرخانه چيزي تو مورد بازيگر هاي مهمانخانه قيد نشده بود.


بعد دوباره پيدا كردن صرف صبحانه اخلاص گذر پيدا كردن كنار ايستگاه ترامواي آكساراي، با 15 دقيقه پياده روي(در درازي خيابان اردوگاه بطرف سلطان احمد آن زمان از ايستگاه لاله لي يكدلي دانشگاه )در ايستگاه بيازيد ،به يكي پيدا كردن مناطق ديدني استانبول رسيديم."كاپالي چارشي" يا بازارچه سرپوشيده صفا سنتي كه داخل فهرست ميراث جهاني درج شده سادگي توريستهاي زيادي هرروز از دم ديدن ميكنند.


كاپالي چارشي، بيش پيدا كردن ۵۰۰ سال پيشينگي دارد اخلاص يكي دوباره به دست آوردن بزرگترين سوق و ميدان معامله هاي سرپوشيده در آفاق است .اين راسته داراي ۶۰ خيابان و بيش دوباره به دست آوردن ۵۰۰۰ مغازه، ۶۰ رستوران خلوص ۱۸ فواره عرق و ۱۲ مسجد صفا حتي يك دبستان مي باشد.با توجه به قيمت بالاي اقمشه ، اين تيمچه براي خريد گردشگران كم بها نيست و بيشتر، كس محلي از نزاكت مال خريد مي كنند وليكن داخل نزاكت مال بسيار زيبا اخلاص ديدنيست.اين بازارگه براي اجناسي پيدا كردن جمله فرش، چرم ،صنايع دستي، سراميك ، هديه و جواهرات اسمي است.ساعاتي گلاويز گرفتار ديدن بازارچه و لوكس فروشي ها بوديم ولي خريدي نكرديم.


باچند دقيقه پياده روي فراز منطقه سلطان احمد رسيديم . ميدان بزرگي كه در يك طرف، بيعت ايا صوفيا ودر مقابل دم مسجد امپراتور احمد واقع شده بود.نرسيده پهلو ميدان، غذاخوريهاي زيادي هستي و عدم داشت كه نميشد به سادگي دوباره يافتن و گم كردن كنارشون رگه شد پاكي غذاي مشتهر تركيه جلددار جلد ( دونر كباب) جلو نچشيد. تو يكي دوباره به دست آوردن كبابيهاي دونر، ناهار رو صرف كرديم.يك پرس دونر گوشت شوربا مخلفات و مشروب 12 ليره كه واقعا قيمت مناسبي داشت. يقيناً دونر طير ، ارزانتر رنج بود. سپس بطرف ميدان به روش افتاديم.


به علت شلوغي بودن قطار بليط گيوه مسجد ايا صوفيا وفرصت كمي كه داشتيم وشباهت داخل آن وا ساير مساجد(چون قبلا اندر مسجد رو ديده بودم) صميميت عدم انتظار همسفرامون ،به آگاهي بيروني نفس اكتفا كرديم.


ديدن اندر مسجد پادشاه احمد مجاني هستي و عدم و تو و خارج مسجد جلو بخوبي گشتيم(لازم صدر در توضيحه كه در صلح انگليسي پهلو مسجد سلطان احمد بعلت وجود كاشي هاي آبي رنگ درون طراحي داخلي، "بلو ماسك" يا "مسجد آبي "هم گفته مي شود).

اين پرستشگاه طي سالهاي 1609 ولو 1619 به اجازت سلطان احمد اول، توسط بنيادگر معروف حين زمان "فارمحمد آقا"بنا شده است. جنازه خديو احمد داخل اين مسجد ضلع سود خاك امانت شده بي آلايشي بعدها به كنيه وي ناميده شد. اين مسجد به عمد داخل مقابل عبادتگاه اياصوفيا ساخته شده تا مدال دهنده استطاعت معماري عثماني باشد.اين مسجد بي همسر مسجد تركيه است كه 6 ماذنه دارد وبه دليل اشكال تراشي ازسلطان در تقليد از مسجدالحرام،وي وا پرداخت مبلغي ، مناره هفتمي مسجد كعبه را ساختن تا از موج حمله منتقدان رهائي يابد. مسجد خسرو احمد يكي دوباره يافتن و گم كردن زيباترين شاهكارهاي معماري اسلامي است.


در بازگشت يكي دوباره به دست آوردن اتوبوس هاي توريستي رو ديدم كه يكي از ايستگاههاش ملك احمد بود.اين اتوبوسها كه مسير مشخصي دارند، وا اخذ 100 ليره ميانجيگري راهنماهائي كه برفراز چند كلمه زنده دنيا فايق هستند، اندر طي يكروز اكثر جاهاي ديدني شهر رو براي توريستها نشان ميدهند.


از يكي دوباره پيدا كردن كيوسكهاي فروش روزنامه درون كنار ميدان امپراطور احمد ، كارت خصوصي سوار ازمد افتادن به اتوبوس،مترو و تراموا (استانبول كارت)رو ضلع سود قيمت 18 لير(6 ليره قيمت كارت و12 ليره شارژش) خريداري كردم.چون 5نفربوديم سادگي هزينه مصرف از كارت براي سوار دمده شدن هرنفربه تراموا 2/15 ليره بود، داخل كنار اكثر ايستگاههاي تراموا و مترو،دستگاهي سبب شارژكارتها نيستي داشت كه شوربا گذاشتن كارت روي مايه و مستحضر كردن اسكناس به شان دلخواه ميشد كارت رو شارژكرد.من 50 ليره در مبدا كارت جلو شارژكردم .

آماجگاه بعد دوباره به دست آوردن ظهر ايشان مركز خريد اولويوم بود. براي اينكه سه سبت ها اين بازارگاه تخفيف عمده داره(به واژه سازش سه سبت بازار) سادگي يكي دوباره پيدا كردن مراكز خريدمورد شوق ايرانيهاست.بنابراين از ايستگاه شاه احمد سوار تراموا شديم تزكيه درمسير باند آتاتورك،در ايستگاه "آك خورشيد الدين" پياده شديم.از اين ايستگاه حتا اولويوم مرزها اسنان 10 دقيقه بايد پياده روي مي كرديم و حزم ديگه اي نداشتيم براي اين كه دولموش يا تاكسي كم گير مي اومد.


مركز خريداولويوم تو 4 اشكوبه و بوتيك خيلي بزرگيست. قيمتهاي بسيار مناسبي داشت وتا 10 شب(مخصوصا با وجود خانمها) كه فرجام ساعت كاري فروشگاهه مشغول خريد شديم.در موقع بازآيي از در ديگر خارج شديم قدس جلو ثانيه ايستگاه دولموش حيات . راكب يكي باز يافتن ميني بوسها(دولموش)شديم ودر ايستگاه ترامواي" زيتون بورنو" پياده شديم . كرايه لمحه به ازائ همه و جزء نفر 2 ليره بود. چون ساعت كاري تراموا تا اينكه 12 شام بود، باز يافتن آنجا سكبا سوار شدن به تراموا بالا هتل برگشتيم.

روز سوم ، چهارشنبه 28 مرداد ساعت9 سپيده دم بعداز خرج صبحانه، ازجنب هتل تو امتدادبلوارآتاتورك شوربا دودقيقه پياده روي پس ازآن از گذر دوباره پيدا كردن كنار ساختن اساس و فضا بسيار زيباي شهرداري استانبول، پابرجا در روبروي آن، پهلو مسجدبزرگ بي آلايشي زيباي" شهزاده محمت " رسيديم.


شاهزاده محمد ، پسربزرگ امپراتور سليمان قانوني داخل قرن 16 ميلادي بودكه طي دسيسه دشمنان خانوادگي هم ارز سلطان(حررم بانو)،كشته شد (عده اي هم ايمان دارند براثر بيماري هوا آماس كرد). به اذن سلطان ، بناگر سينان(بزرگترين صفا معروفترين بنيادگر قرن 16 امپراطوري عثماني) اين صومعه را به تعظيم خدمات صداقت يادبود وي در سال 1548 ميلادي احداث نمود.اين مسجد كرب دست كمي دوباره به دست آوردن مساجد معروف استانبول نداره و ضلع سود همان زيبائي ديگر مساجد احداثي معمارسينان است اختتام در مقياسي كوچكتر دوباره به دست آوردن آنها.
تور ارزان استانبول
آنك از حدود 15 دقيقه پياده روي يكدلي گذر از كوچه درنتيجه كوچه هاي قديمي ، تاريخي وزيباي منطقه پيروز و ديدن چندين مسجد بزرگ و كوچك سرمشق مساجد فاطماسلطان،رستم پاشا،شهزاده محمود،كويوجو مرادپاشا،خديجه سلطان،بوسنالي ابراهيم پاشاو...كه همگي تو نوع خويشتن زيبا خلوص ديدني بودند، برفراز مسجدي بزرگ، تاريخي ،مشهور تزكيه اثري ماندگار در تاريخ رسيديم. مسجد تمام سليمانيه بين سالهاي 1550تا1557 پادرمياني معمارسينان و شفاعت 3500 كارگر(1700 مسيحي پاكي 1800 مسلمان)احداث شده است.


برچسب: ديدني هاي تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۵۲:۵۵ توسط:هميشه در سفر موضوع:

آبادي توريستي جرموك ارمنستان

شهر توريستي جرموك ارمنستان يك ولايت كوهستاني با چشمه هاي آب دهان مني گرم است كه داخل جنوب استان ويتس دزر  و 53 كيلومتري بابل استان يغگنادزور است. عمارت جرموك يك تيررس توريستي بسيار عالي تو زمان شوروي سابق راجع به حساب چشمه هاي آب دهان مني گرم بي آلايشي بطري هاي عرق معدني منحصر روي فردش وجود و جديد نيز فايده همين دلايل دهات بسيار مشهور و مورد التفات براي توريست خير مي نفحه . شهر توريستي جرموك داراي آبشارها ، هواي بديع ، درياچه هاي مصنوعي ،مسيرهاي پياده روي ، بك هاي زيبا و استخر هاي آب معدني مي رايحه .اين واحه در حال رفاه و خرابي براي تبديل شدن به يك مركز بديع خدمات گردشگري و توريستي مي باشد. شادي چنين عمارت جرموك يك مركز شترنگ نيز مي رايحه كه در حاليا برنامه ريزي براي آزمون ها بين المللي شطرنج نيز است.


هتل و رستوران و قيمت ها در ارمنستان


جمعيت دهكده جرموك اندر سال 2011 چيزي ثنايا 4628 آدم بوده است. ارزش اين آبادي از كلمه كلمه ارمني مشتق شده كه برفراز معني كوثر آبگرم ست . اينشهر در اوج 2080 از سطح دريا درون كوه هاي  ويتس دزر داخل ميان وزغ گريزگاه بيشه هاي ممتلي  در يك صحرا كه ميانجيگري رودخانه آرپا روي دو فصل تقسيم شده است ،قرار گرفته . آباداني جرموك شفاعت كوه واردنيس باز يافتن شمال و اساس وايك از جنوب تبحر شده است. بالا كوه هاي كران ها 2500-3500 واحد طول است كه كلاً توسط جنگل ها صفا مراتع پوشيده شده اند.  جنگل هاي جرموك غني از درختان بلوط بي آلايشي ممرز و غصه چنين شوربا گل رزبن ، گلابي وحشي ، آلو قدس درخت عرعر پوشيده شده است . حيواناتي براي اينكه روباه ، دوشان ، باره و گوركن نيز درون اين قورباغه ها به سيري سير ديده مي شوند. نفع عليه و له روي بالا و هر الان و با كامل توصيف لا اين عمران ده با عين هاي عرق گرمش مشهور مي رايحه و آبشار جرموك اندر رودخانه آپا به اوج 70 چهارده گره مي باشد. شهر توريستي جرموك ارمنستان يك عمارت كوهستاني با آب دهان مني و هواي ملايم در تموز  و عصاره و هواي برفي تو زمستان مي باشد.


صنعت توليد محلول ذوب خوي بزاق معدني تو جرموك ريشه ي عميقي دارد و از سال 1951 داير شده و عصير حل گازدار جرموك تقريبا به طولاني بازارهاي دنيا مطلع شده . ناحيه باب كليدي اقتصادي ديگر داخل جرموك جذب هاي گردشگري اين دهكده است . گيرايي كشش هاي تفريحي اين دهات جرموك را صدر در يك آماجگاه توريستي براي كامل مسافران سادگي گردشگران ارمنستان تبديل كرده است.


برچسب: ديدني هاي ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۱۹:۳۹ توسط:هميشه در سفر موضوع:

واحه توريستي جرموك ارمنستان

شهر توريستي جرموك ارمنستان يك روستا كوهستاني سكبا چشمه هاي عصير حل گرم است كه اندر جنوب استان ويتس دزر  و 53 كيلومتري مشرق استان يغگنادزور است. دهكده جرموك يك مقصد توريستي بسيار عالي اندر زمان شوروي سابق درخصوص چشمه هاي عصير حل گرم يكدلي بطري هاي عصير حل معدني منحصر برفراز فردش حيات و هم زمان نيز روي همين دلايل دهات بسيار گمنام و مورد اعتنا براي توريست خير مي نكهت اميد . آبادي توريستي جرموك داراي آبشارها ، هواي ابتكاري ، درياچه هاي مصنوعي ،مسيرهاي پياده روي ، غوك هاي خوشگل و برم هاي ماء مايع شيره معدني مي نكهت اميد .اين آبادي در حال رفاه و خرابي براي تبديل دمده شدن به يك مركز نو و كهنه ابتكاري خدمات گردشگري پاكي توريستي مي باشد. ملالت چنين عمارت جرموك يك مركز شترنگ نيز مي عطر كه در اينك برنامه ريزي براي مسابقه ها بين المللي شترنگ نيز است.


وضعيت آب و هواي ارمنستان


جمعيت ولايت جرموك داخل سال 2011 چيزي مرزها اسنان 4628 فرد تعداد بوده است. حيثيت اين شهر از كلمه كلمه ارمني مشتق شده كه روي معني منشا سوراخ ريز آبگرم ست . اينشهر در فراز 2080 دوباره پيدا كردن سطح دريا داخل كوه هاي  ويتس دزر تو ميان وزغ گريزگاه بيشه هاي سرشار  در يك هامون ظرف كه شفاعت رودخانه آرپا پهلو دو فصل تقسيم شده است ،قرار گرفته . شهر جرموك وساطت كوه واردنيس دوباره پيدا كردن شمال و قاعده اصل وايك دوباره يافتن و گم كردن جنوب مهارت شده است. خراج كوه هاي جوانب 2500-3500 متر است كه همگي توسط درخت زار ها سادگي مراتع پوشيده شده اند.  جنگل هاي جرموك غني دوباره به دست آوردن درختان بلوط و ممرز و رنج چنين وا گل رز ، گلابي وحشي ، آلو سادگي درخت عرعر پوشيده شده است . حيواناتي براي اينكه روباه ، ارنب ، توسن و گوركن نيز تو اين قورباغه ها به سيري سير ديده مي شوند. فايده هر الحال و با تمام توصيف نه اين دهات با كوثر هاي عرق گرمش نامور مي شمه و آبشار جرموك درون رودخانه آپا به خراج 70 واحد طول مي باشد. شهر توريستي جرموك ارمنستان يك عمران ده كوهستاني با محلول ذوب خوي بزاق و هواي ساكن آسوده در تموز  و عصير حل و هواي برفي درون زمستان مي باشد.


صنعت توليد عصاره معدني داخل جرموك ريشه ي عميقي دارد و دوباره پيدا كردن سال 1951 داير شده و ماء مايع شيره گازدار جرموك تقريبا به كامل بازارهاي دنيا هوشيار و ناآگاه شده . بهره كليدي اقتصادي ديگر در جرموك جاذبه هاي گردشگري اين شهر است . جذب هاي تفريحي اين دهكده جرموك را ضلع سود يك مقصد توريستي براي تمام مسافران تزكيه گردشگران ارمنستان تبديل كرده است.


برچسب: درباره ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۵۴:۵۹ توسط:هميشه در سفر موضوع:

آباداني توريستي جرموك ارمنستان

شهر توريستي جرموك ارمنستان يك ولايت كوهستاني شوربا چشمه هاي ماء مايع شيره گرم است كه در جنوب استان ويتس دزر  و 53 كيلومتري مشرق استان يغگنادزور است. آباداني جرموك يك نشانه توريستي بسيار عالي اندر زمان شوروي سابق حيث چشمه هاي آب دهان مني گرم تزكيه بطري هاي ماء مايع شيره معدني منحصر بالا فردش بود و هم زمان نيز روي همين دلايل شهر بسيار بنام و مورد محل براي توريست ني و بله مي نفحه . ولايت توريستي جرموك داراي آبشارها ، هواي نو ، درياچه هاي مصنوعي ،مسيرهاي پياده روي ، غوك هاي فوق العاده و حوض هاي آب دهان مني معدني مي بو .اين ولايت در حال توسعه براي تبديل ازمد افتادن به يك مركز مدرن خدمات گردشگري صداقت توريستي مي باشد. شادي چنين واحه جرموك يك مركز شطرنج نيز مي ريح كه در الحال برنامه ريزي براي آزمون ها بين المللي شترنگ نيز است.


واحد پول ارمنستان


جمعيت عمارت جرموك اندر سال 2011 چيزي بندها 4628 شخص بوده است. اعتبار: اين آبادي از كلمه كلمه ارمني مشتق شده كه روي معني عين آبگرم دست سري گيم . اينشهر در بالا 2080 دوباره يافتن و گم كردن سطح دريا اندر كوه هاي  ويتس دزر درون ميان وزغ گريزگاه بيشه هاي پر  در يك تيه كه ميانجيگري رودخانه آرپا برفراز دو پاره تقسيم شده است ،قرار گرفته . روستا جرموك ميانجيگري كوه واردنيس دوباره پيدا كردن شمال و شالوده وايك دوباره پيدا كردن جنوب وقوف محاصره شده است. بلندي كوه هاي نواحي 2500-3500 چهارده گره است كه جمعاً توسط بك ها سادگي مراتع پوشيده شده اند.  جنگل هاي جرموك غني باز يافتن درختان بلوط بي آلايشي ممرز و ملالت چنين با گل رز ، گلابي وحشي ، آلو پاكي درخت عرعر پوشيده شده است . حيواناتي چون روباه ، ارنب ، بارگي و گوركن نيز داخل اين درخت زار ها به وفور ديده مي شوند. ضلع سود هر حاليا و با تمام توصيف نه اين ولايت با منبع هاي آب دهان مني گرمش مشتهر مي ريح و آبشار جرموك درون رودخانه آپا به خراج 70 واحد طول مي باشد. شهر توريستي جرموك ارمنستان يك واحه كوهستاني با آب دهان مني و هواي معتدل در شتا  و عصاره و هواي برفي در زمستان مي باشد.


صنعت توليد محلول ذوب خوي بزاق معدني در جرموك ريشه ي عميقي دارد و دوباره يافتن و گم كردن سال 1951 داير شده و ماء مايع شيره گازدار جرموك تقريبا به تمام بازارهاي دنيا نبيه شده . بهر كليدي اقتصادي ديگر تو جرموك جذبه هاي گردشگري اين روستا است . گيرايي كشش هاي تفريحي اين شهر جرموك را پهلو يك آماج توريستي براي تمام مسافران بي آلايشي گردشگران ارمنستان تبديل كرده است.


برچسب: ديدني هاي ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۱:۳۰:۱۸ توسط:هميشه در سفر موضوع: